Παρασκευή, 16 04 2021

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» T

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 7-24/6/2020 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που περιλαµβάνει την αριθµ. 7/99/2020 απόφασή του. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ Α. Ζεκεντές Μ. Γιαννοπούλου Π. Καπουκίνης Α. Θεοχάρης Μ. Τζανακάκη Γ. Πάσσα Μ. Παπανικολάου Γ. Γουρνάς Ν. Ανεστάκος Θ. Καρατράντος Ε. Κυριάκου Χ. Καλλής Ι. Μπονόβας Α. Καραµίντζιος Π. ∆άρα Οι οποίοι δεν προσήλθαν Ν. Λιόλιος αν και προσκλήθηκαν νόµιµα Β. Καρατράντος Ι. Κούρος Β.∆. Κυριαζής ∆. Τσοχαντάρης Μ. ∆ουµάνη Κ. Σούλιας Β. Σίµου-Παλαιόλογου Ν. Σωτήρχου Κ. Μπακανδρίτσος Κ. Ντέλιος Α. Λουκάς Χ. Λυγδής Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Α. Μαζιώτης, 2.Κ. Μάρκου, 3.. ανέλης, 4.Α. Σανιδάς, 5. Χ. Βαποράκης, 6. Ι. Ζούλης, 7. Χ. Κυπραίος, 8.Ι. Λιάρτης, 9. Ι. Τσαβούρογλου, 10. Α. Κατσούλης,11.Α. Λάµπρου, 12. . Κυριαζής, 13. Γ. Ρουµπής, 14. Σ. Σαρηγιάννης,. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 7/99/2020 Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 24 Ιουνίου 2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ.9266-18/6/2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε τη παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 23 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από την κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, και σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα και µε την 18318/13- 3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: Θέµα 9ο: Επικαιροποίηση µελέτης "∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ" Η Κα Πρόεδρος ερχόµενη στο Θέµα της ηµερησίας διάταξης περί Επικαιροποίηση μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ», έδωσε το λόγο στον Α/τή ∆/ντή Τ.Υ. Κο Αθανάσιο Τσαρούχα ο οποίος είπε τα εξής: Έγκριση και Παραλαβή της µελέτης µε τίτλο: «Επικαιροποίηση µελετών και τευχών δηµοπράτησης και σύνταξη φακέλου πρότασης για τη χρηµατοδότηση του έργου: «∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λοκρών λαµβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ’ αρ. 937/16134/18-12-2019 απόφαση απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης και σύνταξη φακέλου πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» 2) Το υπ΄ αρ. πρωτ.16136/18-12-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης της μελέτης μεταξύ της αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΑ.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)»και του Δήμου Λοκρών. 3) Το υπ’ αρ 2/2020 θέμα 12 πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε Φθιώτιδος 4) Την από 18/02/2020 υποβολή των παραδοτέων της σύμβασης. 5) Το γεγονός ότι η ανάδοχος σύμπραξη μελετητών «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΑ.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» συμμορφώθηκε με τις συμβατικές υποχρεώσεις όλων των επιμέρους σταδίων της μελέτης, τα οποία παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, ποιοτικά και ποσοτικά επαρκή και τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες ως ορίζεται από το νόμο. 6) Την Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (υπ’ αρ. πρωτ. 62727/6743/7-9-2010 ΑΕΠΟ της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η υπ΄ αρ. πρωτ. 1585/58925/12-05-2020 απόφαση Ανανέωσης - τροποποίησης - αναδιατύπωσης της αρ.62727/6743/7-9-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 7/99/2020 έργου ‘’Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ.Ε. Οπουντίων’’ (ΑΔΑ: ΨΓΨΒΟΡ10-ΒΩΥ) στο Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας 7) Την έγκριση του συνόλου των παραδοτέων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λοκρών. 8) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 9) Το Π.Δ.669/1974 «Περί αμοιβών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.518/1989. 10) Την ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047 Β’/29-03-2019) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα». ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την οριστική έγκριση και παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο: «Επικαιροποίηση µελετών και τευχών δηµοπράτησηςκαι σύνταξη φακέλου πρότασης για τη χρηµατοδότησητου έργου: «∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» όπως αυτή περιγράφεται και ορίζεται στα στην Τεχνική Περιγραφή/Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων, στην οικεία πρόσκληση και στην σύµβαση και που εκπονήθηκε από την ανάδοχο σύµπραξη µελετητών «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» και πιο συγκεκριµένα: • Την επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 18kmεσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Μαρτίνου, την κατασκευή ενός αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με δύο αντλίες λυμάτων ξηρού τύπου, έκαστη με ονομαστική παροχή8,00 m3 /h και μανομετρικό ύψος13,6 m και την κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) που θα οδηγεί τα λύματα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, με διάμετρο Φ315-Φ400, μήκους 4,5km περίπου. • Την επικαιροποίηση της προμελέτης για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ».H εγκατάσταση θα επεξεργάζεται τα αμιγώς αστικά λύματα του Μαρτίνου και μελλοντικά της Λάρυμνας.Η ΕΕΛ σχεδιάζεται και θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, την Α΄ Φάση (με έτος σχεδιασμού την 20ετία για τον οικισμό του Μαρτίνου) και τη Β΄ Φάση (με έτος σχεδιασμού την 40ετία για τους οικισμούς Μαρτίνου & Λάρυμνας ), για την εξυπηρέτηση μέγιστου ισοδύναμου πληθυσμού 4.000 και 9.000 κατοίκων αντίστοιχα.Η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί θα είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με πλήρη σταθεροποίηση της παραγόμενης ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση - απονιτροποίηση) και φωσφόρου.Για να επιτευχθούν τα όρια εκροής που τίθενται από την υπ΄ αρ. πρωτ. 1585/58925/12-05-2020 απόφαση Ανανέωσης - τροποποίησης - αναδιατύπωσης της αρ.62727/6743/7-9-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ.Ε. Οπουντίων’’ (ΑΔΑ: ΨΓΨΒΟΡ10-ΒΩΥ) στον Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας θα απαιτηθεί να κατασκευαστεί μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας η οποία θα περιλαμβάνει μονάδα δοσομέτρησης χημικών, φρεάτιο ταχείας μίξης, δεξαμενή κροκίδωσης και μονάδα διύλισης ή εναλλακτικά μονάδα μηχανικής φίλτρανσης. • Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 7/99/2020 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, την ως άνω εισήγηση , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση και παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο: «Επικαιροποίηση µελετών και τευχών δηµοπράτησηςκαι σύνταξη φακέλου πρότασης για τη χρηµατοδότησητου έργου: «∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» όπως αυτή περιγράφεται και ορίζεται στα στην Τεχνική Περιγραφή/Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων, στην οικεία πρόσκληση και στην σύµβαση και που εκπονήθηκε από την ανάδοχο σύµπραξη µελετητών «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» και πιο συγκεκριµένα: • Την επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 18kmεσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Μαρτίνου, την κατασκευή ενός αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με δύο αντλίες λυμάτων ξηρού τύπου, έκαστη με ονομαστική παροχή8,00 m3 /h και μανομετρικό ύψος13,6 m και την κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) που θα οδηγεί τα λύματα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, με διάμετρο Φ315-Φ400, μήκους 4,5km περίπου. • Την επικαιροποίηση της προμελέτης για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ».H εγκατάσταση θα επεξεργάζεται τα αμιγώς αστικά λύματα του Μαρτίνου και μελλοντικά της Λάρυμνας.Η ΕΕΛ σχεδιάζεται και θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, την Α΄ Φάση (με έτος σχεδιασμού την 20ετία για τον οικισμό του Μαρτίνου) και τη Β΄ Φάση (με έτος σχεδιασμού την 40ετία για τους οικισμούς Μαρτίνου & Λάρυμνας ), για την εξυπηρέτηση μέγιστου ισοδύναμου πληθυσμού 4.000 και 9.000 κατοίκων αντίστοιχα.Η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί θα είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με πλήρη σταθεροποίηση της παραγόμενης ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση - απονιτροποίηση) και φωσφόρου.Για να επιτευχθούν τα όρια εκροής που τίθενται από την υπ΄ αρ. πρωτ. 1585/58925/12-05-2020 απόφαση Ανανέωσης - τροποποίησης - αναδιατύπωσης της αρ.62727/6743/7-9-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ.Ε. Οπουντίων’’ (ΑΔΑ: ΨΓΨΒΟΡ10-ΒΩΥ) στον Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας θα απαιτηθεί να κατασκευαστεί μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας η οποία θα περιλαμβάνει μονάδα δοσομέτρησης χημικών, φρεάτιο ταχείας μίξης, δεξαμενή κροκίδωσης και μονάδα διύλισης ή εναλλακτικά μονάδα μηχανικής φίλτρανσης. • Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» Tην αποστολή της στην Ο.Ε. Δήμου Λοκρών για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» Εξουσιοδοτεί το Κο ∆ήµαρχο για τις όποιες ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 7/99/2020 Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 7/99/2020 Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Α. Ζεκεντές Μ. Γιαννοπούλου Μ. Παπανικολάου, Μ. Τζανακάκη, Ν. Ανεστάκος, Ε. Κυριάκου, Χ. Καλλής, Α. Καραµίντζιος, Π. Καπουκίνης, Π. ∆άρα, Ι. Μπονόβας Ν. Λιόλιος, Β. Καρατράντος, Ι. Κούρος, Μ. ∆ουµάνη, Β.∆. Κυριαζής, ∆. Τσοχαντάρης, Κ. Σούλιας, Ν. Σωτήρχου, Κ. Ντέλιος, Κ. Μπακανδρίτσος Β. Σίµου-Παλαιόλογου , Α. Λουκάς, Χ. Λυγδής. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.