Τρίτη, 17 05 2022

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη, 1/11/2021 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠ: 26904 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΔΑ:  Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων. Ο Δήμαρχος Λοκρών Αφού έλαβε υπόψη • Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει, • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011, • Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες, • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012, • Την αριθ. 82/2019/20-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/11/2021 μέχρι 30/11/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους, όπως παρακάτω : 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μιχάλη Παπανικολάου και του μεταβιβάζει: α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Καθαριότητας & Ανακύκλωσης • Αθλητισμού • Παιδικών χαρών β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης. 2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Μαρία Τζανακάκη και της μεταβιβάζει : α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Τουριστικής ανάπτυξης και παραλιών • Συντήρησης Πρασίνου και Περιβάλλοντος • Εθελοντισμού • Κοιμητηρίων • Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων. ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Καλλή και του μεταβιβάζει: α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Ηλεκτροφωτισμού • Απασχόλησης • Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας • Αδειοδότησης & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων • Υγειονομικών παραβάσεων • Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας • Πολιτικής Προστασίας β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας. 4. Ορίζει Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Λουκά και του μεταβιβάζει: α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών • Οχημάτων & μηχανημάτων β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων. 5. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Ελένη Κυριάκου και της μεταβιβάζει : Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας • Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης • Πολιτισμού Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή 6 μήνες μετά τον ορισμό του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Παπανικολάου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο. Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤ

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.