Πέμπτη, 19 09 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

 

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Μαρτίνου

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ    
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 03/2015 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών.

Στην Αταλάντη σήμερα την 9 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 16/06-10-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα (13) μέλη της Σχολικής Επιτροπής ήταν:

Παρόντες:                                                                         Απόντες:

1.Κολομτσάς Ηλίας Πρόεδρος                                  1. Σούλιας Κων/νος Μέλος

2.Xριστοφόρου Ιωάννης Αντιπρόεδρος                        2.Τσάπαλη Ελένη Μέλος

3.Παπαχριστόπουλος Νικ.    Μέλος                          3.Μπαφούτσου-Τσελεκούνη Μαρία Μέλος

4.Δούρος Κων/νος     Μέλος                                      4.Βουρλιά Αικατερίνη   Μέλος                                  

5.Παναγιώτου Πελαγία   Μέλος                        

6.Λαμπρινίδης Παναγιώτης    Μέλος       

7.Πολύζου Μαρία  Μέλος

8.Μακρής Παναγιώτης      Μέλος    

9.Κοκουβέτσου Άννα      Μέλος

    

  Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το παρακάτω θέμα ανέφερε τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο«Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Μαρτίνου»

  Αριθμός Απόφασης: 1/3/ 2015

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είπε τα

εξής.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο για την μίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Μαρτίνου έληξε την 01/10/2015 λόγω παραίτησης της προηγούμενης μισθώτριας για οικογενειακούς λόγους και συνεπώς πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για την εκ νέου εκμίσθωση του σύμφωνα με τις διατάξεις της Αρ. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επίσης πρέπει να ορίσουμε και την Επιτροπή Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω νομοθεσία

Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Εγκρίνει την διενέργεια Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Μαρτίνου
 2. Καθορίζει την Επιτροπή Διαγωνισμού ως εξής:
 • Κολομτσάς Ηλίας  Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών
 • Ευθυμίου Αθανάσιος Δ/ντής του Γυμνασίου Μαρτίνου
 • Δουδούμη Ελένη  Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου – Λυκείου  Μαρτίνου
  1. Συντάσσει τους όρους του Διαγωνισμού ως εξής:

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 έως 11:30 πμ. στο γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό κατάστημα Λοκρών στον 1° όροφο για την εκμίσθωση του κυλικείου.

Α. Τόπος και χώρος που θα λειτουργήσει το κυλικείο.

Το κυλικείο θα λειτουργήσει στο ισόγειο των σχολικών συγκροτημάτων σε χώρο που ήδη υφίσταται.

 Β. Χρονική διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της σύμβασης για την εκμίσθωση του κυλικείου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια έξι (6) ετών έως την 30 Ιουνίου 2022 οπότε λήγει και η σύμβαση.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το κυλικείο ελεύθερο και απαλλαγμένο πάσης υποχρέωσης προς τη Σχολική Επιτροπή.

Γ. Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ετησίως.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τεσσάρων [4] ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν.

 1. Φυσικά,δημοτικά, κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
 2. Πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης γνώστες της ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται Δεκτοί.

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Συνταξιούχοι.
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρο 4[ παρ, 1,2,3,5,7,8,9] του Ν.3528\2007 ΦΕΚ 26Α 9-2-2007.
 4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου η ιδιωτικού σχολείου.

Ε. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.

  Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    α. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,

     β. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο  ποσό ανά

μαθητή σε κλειστό αδιαφανή φάκελο,

γ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε   εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή,

δ. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα,

ε. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,

στ. Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος,

ζ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

    η. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τριακοσίων [300] ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

    θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού και ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή συνταξιούχος.

    ι. Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.

    Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού στο γραφείο Σχολικής Επιτροπής του Δήμου και θα πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Στ. Λοιποί όροι.

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού στον οποίο θα κατακυρωθεί η παραχώρηση του κυλικείου πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους     20 % του ετήσιου μισθώματος.

 1. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται από την σχολική επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της, άτοκα, πλην της καταγγελίας της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
 2. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ιδία διαδικασία με συμμετοχή και ατόμων του σχολικού περιβάλλοντος εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 3. Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισμού γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή.

Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της διακήρυξης.

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Στην επιτροπή συμμετέχουν με πράξη του προέδρου της , ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής, ο διευθυντής του σχολείου και ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

Η ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους ως εκπρόθεσμες.

 1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
 2. Ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των τεσσάρων [4] ευρώ.
 3. Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι την επομένη εργάσιμη ήμερα από την ημερομηνία διενέργειάς του.

Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη σχολική επιτροπή που είναι και η αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.

 1. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η επιτροπή τους ζητεί να προσκομίσουν την επομένη εργάσιμη ήμερα νέα έγγραφη προσφορά, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε επομένη μέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
 2. Η μοριοδότηση προσφορών γίνεται ως έξης:

α. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.

β. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση κυλικείου υπολογίζεται ένα [1] μόριο.

Το σύνολο των μορίων προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ [8] μόρια.

γ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε [5] μόρια.

Για την συμμετοχή δημοτικών ή κοινοτικών προσώπων απαιτείται η δυνατότητα λειτουργίας κυλικείων εκ του καταστατικού τους καθώς και εξουσιοδότηση στο άτομο που συμμετέχει.

 1. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η σχολική επιτροπή.

Η σχολική επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

11.0 εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ., υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη σχολική επιτροπή μετά την υπογραφή της σύμβασης όντως ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 1. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αρ.93828 ΦΕΚ1183/31-8-2006τβ απόφαση του υπουργείου Υγείας όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
 2. Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη, δύναται να επικουρείται από πρόσωπο που θα πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.
 3. Η μίσθωση των κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
 4. Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν το ποσόν που συμφωνήθηκε κατά έτος σε τρεις δόσεις, την πρώτη την 30 Νοεμβρίου, την δεύτερη την 28 Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31 Μαΐου.
 5. Για την λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από το Δήμο.
 6. Ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου γίνεται από την επιτροπή ελέγχου του κυλικείου.
 7. Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος.
 8. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
 9. Κατά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι όροι, όλοι οι όροι θεωρούνται και είναι ουσιώδεις η δε παράβαση ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
 10. Η σχολική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα υπολογίζεται ως εξής :

 Συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα «κιλοβατώρες (KWH) που   κατανάλωσε το κυλικείο , προς το σύνολο των KWH του σχολείου»

22. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας , αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

   23.Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης καθημερινά έως την Παρασκευή 13/11/2015 και στις ώρες από 9:00 πμ έως 12:30 μμ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/3/ 2015.

Για τον σκοπό αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως

εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

 Κολομτσάς Ηλίας                                  Χριστοφόρου Ιωάννης                            Παπαχριστόπουλος Νικ.
                                                                                                                      Δούρος Κων/νος      
                                                                                                                      Παναγιώτου Πελαγία 
                                                                                                                      Λαμπρινίδης Παναγιώτης  
                                                                                                                      Πολύζου Μαρία
                                                                                                                      Μακρής Παναγιώτης
                                                                                                                      Κοκουβέτσου Άννα  

 

                                                  Αταλάντη

                                         Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

                                           Κολομτσάς Ηλίας

Δημοτική Ενότητα Οπουντίων: Αποτελέσματα Εκλογών Σεπ. 2015

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y4.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y4.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y2.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y2.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y3.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y3.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y41.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y41.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y57.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y57.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y105.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y105.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y100.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y100.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y75.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y75.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y15.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y15.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y76.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y76.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y42.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y42.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y60.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y60.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y103.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y103.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y104.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y104.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y92.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y92.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y11.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y11.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y66.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y66.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y98.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y98.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y12.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y12.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y998.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y998.png

Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Φθιώτιδας - Δήμος Λοκρών - Δημοτική Ενότητα Οπουντίων

 ΩραΕνσωμάτωσηΕγγεγραμμένοιΨήφισανΕγκυραΑκυραΛευκά
  20-09 23:52 6/6 / 100,00 % 3.194 2.133 / 66,78 % 2.080 / 97,52 % 24 / 1,13 % 29 / 1,36 %
     

 Σεπτέμβριος 2015Ιανουάριος 2015
 ΚόμμαΠοσοστόΨήφοιΠοσοστόΨήφοι
Περισσότερα... ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 44,38 % 923 42,26 % 974
Περισσότερα... ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23,61 % 491 25,03 % 577
Περισσότερα... Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 9,28 % 193 10,89 % 251
Περισσότερα... Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 7,12 % 148 6,85 % 158
Περισσότερα... Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία 3,94 % 82 4,08 % 94
Περισσότερα... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) 3,85 % 80    
Περισσότερα... ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,74 % 57    
Περισσότερα... ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,49 % 31 1,82 % 42
Περισσότερα... Ενωση Κεντρώων 1,11 % 23 0,43 % 10
Περισσότερα... ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) 0,72 % 15    
Περισσότερα... ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,48 % 10    
Περισσότερα... δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος 0,34 % 7    
Περισσότερα... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,34 % 7    
Περισσότερα... ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. 0,34 % 7    
Περισσότερα... ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." 0,14 % 3    
Περισσότερα... Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0,10 % 2    
Περισσότερα... ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,05 % 1 0,04 % 1
Περισσότερα... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)        
Περισσότερα... ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ     0,04 % 1
Περισσότερα... Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι        

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

 

Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα, και με την παρουσία πολλών προσκυνητών, γιορτάστηκε και φέτος η εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου στον ομώνυμο Ναό του Μαρτίνου του Δήμου Οπουντίων.

Ως είθισται κάθε χρόνο η Ιερή εικόνα της Παναγίας από την πόλη του Μαρτίνου συνοδεία εκατοντάδων πιστών του Ιερέως,  των ψαλτών, και της μουσικής μπάντας του Δήμου  μεταφέρθηκε από την πόλη του Μαρτίνου στον Ναό της Παναγίας

Την παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ιερούργησαν ο αιδ. πατήρ Ευάγγελος Μπάνος  που κήρυξε το Θείο Λόγο καθώς και  και ο αιδ. πατήρ Αντρέας Ταρλαντάς.

Ανήμερα της Παναγίας Πανηγυρική Θεία Λειτουργία   τελέσθει στον Ναό με πλήθος πιστών να λαμβάνουν τα Άχραντα Μυστήρια.
Έψαλλαν οι ψάλτες  Άκης Λιλιόπουλος, Δημήτριος Μαούνης και Δημήτρης Δημάκης.

Μαρτίνο: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015

Περισσότερα...

Επιτυχ. 90% (2015)

Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
15047892 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ
15047882 ΓΚΕΡΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΛΕΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
15047893 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15047895 ΔΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
15047886 ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
15047898 ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
15047887 ΜΠΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
15047899 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΪΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ
15047888 ΠΟΥΛΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
15047900 ΡΗΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ
15047901 ΡΟΥΣΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
15047889 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
15047902 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
15047903 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
15047890 ΦΛΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
15047891 ΦΛΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

Επιτυχ. 10% (2014)

Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
14047359 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
14047371 ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ

Επιτυχ. 10% (2013)

Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
13047844 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΩ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
            ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
          16/7/2015
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες
 
Ζούμε τραγικές καταστάσεις. Το κοινωνικό πολιτικό καπιταλιστικό σύστημα  και η οικονομική του κρίση έχουν φέρει την ζωή μας σε αδιέξοδο Πέντε χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις που περάσανε τα μνημόνια 1 και 2,με τους εφαρμοστικούς νόμους φόρτωσαν όλα τα βάρη στις εργατικές- λαϊκές οικογένειες ληστεύοντας δραματικά τα εισοδήματα μας. 
   
Η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακλουθώντας τον ίδιο δρόμο με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και βοηθούμενη από τα κόμματα του ευρωμονόδρομου όχι μόνο δεν πήρε μέτρα υπέρ του λαού αλλά με το εκβιαστικό δίλλημα " μνημόνιο η χρεοκοπία", έφερε το μνημόνιο 3. Αυτό το μνημόνιο, με τα αντιλαϊκά μέτρα που εμπεριέχει , θα είναι πολύ χειρότερο    από αυτά που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y101.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y101.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y102.png
There was a problem loading image http://ekloges.ypes.gr/current/images/party/y102.png

Δημοτική Ενότητα Οπουντίων

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: Ψήφισαν:
05-07 22:30 6/6 2.327
  100,00 % 72,79 %
 Ερώτημα% 
Περισσότερα... Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 73,09  
Περισσότερα... Εγκρίνεται / ΝΑΙ 26,91

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Περισσότερα...

 

Μετά τις ανανεώσεις με τους Γουνδουλάκη, Δημήτρη, Ζαραδούκα και Μενδρινό η ΠΑΕ Πλατανιάς αθόρυβα προχώρησε και στην πρώτη του φετινή μεταγραφή καθώς απέκτησε τον Δημήτρη Σωτηρίου ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο 28χρονος γκολκίπερ ήρθε να ενισχύσει τους τερματοφύλακες της ομάδας και να πλαισιώσει τον Ολιμπά ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει και τη φετινή σεζόν ως ο βασικός γκολκίπερ του Πλατανιά.

Ο Σωτηρίου υπέγραψε διετές συμβόλαιο και εν συνεχεία υπήρξε η σχετική ανακοίνωση αλλά και δηλώσεις του 28χρονου τερματοφύλακα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας των Χανίνων.

Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε:

 

"Η Π.Α.Ε. Πλατανιάς Χανίων ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Δημήτρη Σωτηρίου, ο οποίος, αφού πέρασε σήμερα με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, παρουσία του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Π.Α.Ε., κ. Μανώλη Μαθιουλάκη (φωτογραφία).

Ο Δημήτρης Σωτηρίου απο το Μαρτίνο γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1987, έχει ύψος 1,86 και είναι 83 κιλά.

Είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες Παίδων και Νέων της Ελλάδας.

Τα δύο προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα.

Στη 4η θέση ο Οπούντιος Μαρτίνου!

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.martino.gr/images/G2015-Teliki.Png
There was a problem loading image http://www.martino.gr/images/G2015-Teliki.Png

Περισσότερα...

Την εκπληκτική του φετινή πορεία στη Γ' Εθνική ο Οπούντιος επισφράγισε με νίκη 4-1 επί του Δωτιέα Αγιάς στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα μας άνοιξε το σκορ με τον Πέππα στο 2ο λεπτό και ακολούθησε χατ τρικ του Νικολόπουλου (7', 11, 55'). Οι Θεσσαλοί μείωσαν με τον Τσατσαλίδη στο 77'. Ο Οπούντιος τερμάτισε στην 4η θέση της βαθμολογίας με 53 βαθμούς και φυσικά θα βρίσκεται και την επόμενη σεζόν στην κατηγορία.

Στη συνέχεια παραθέτουμε όλα τα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς:

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

 

Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών

Δημοτικού Διαμερίσματος Μαρτίνου

(πρώην Κοινότητα Μαρτίνου)

του Δήμου Λοκρών

Αγαπητέ Δημότη,

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κτηματολόγιο στη περιοχή σας περνά στη τελική του φάση.

Συγκεκριμένα, 12 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στην περιοχή και την ίδρυση του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, οι Αρχικές κτηματολογικές Εγγραφές καθίσταται διά νόμου οριστικές.

Αυτό σημαίνει ότι οι εγγραφές αυτές προστατεύονται από τη νομοθεσία και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο χωρίς, πλέον, να είναι δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση του περιεχομένου τους.

Επειδή, τυχόν διορθώσεις των αρχικών εγγραφών για τα ακίνητα των περιοχών του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαρτίνου (πρώην Κοινότητα Μαρτίνου) του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2015 (και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017 για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό καθώς και για το Ελληνικό Δημόσιο) σας καλούμε να ελέγξετε έγκαιρα (αν δεν το έχετε ήδη κάνει) τις ιδιοκτησίες σας και να προβείτε, εφόσον απαιτείται στις απαραίτητες διορθώσεις. Επισημαίνεται ότι τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», για τα οποία δεν θα ζητηθεί η διόρθωση τους εντός των παραπάνω προθεσμιών, μετά την οριστικοποίηση των Αρχικών Εγγραφών, περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία που αφορούν το/τα ακίνητο/α σας, επισκεφτείτε, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Τελικά Στοιχεία Κτηματογράφησης - Αρχικές Εγγραφές στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr) ή επικοινωνήστε με το Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης στη διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 5, ΤΚ: 35200 ή καλώντας στο 22330 - 22278, 6937411941.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε ελλείψεις ή σφάλματα θα πρέπει να ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατόν την προβλεπόμενη διαδικασία διόρθωσης, απευθυνόμενοι στο Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης.

Για επιπλέον πληροφοριακό υλικό σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές της χώρας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ www.ktimatologio.gr.

Η συμμετοχή όλων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για την προστασία της ατομικής σας ιδιοκτησίας αλλά και για την εδραίωση του θεσμού του Κτηματολογίου στη χώρα μας.

Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηλίας Λιακόπουλος

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.