Σάββατο, 16 10 2021

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

 
 

Θέμα:Διαύγεια

Αποστολέας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">George TsoulouhasΠροσθήκη στο βιβλίο διευθύνσεων
Παραλήπτης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Προσθήκη στο βιβλίο διευθύνσεων
Ημερομηνία Σήμερα 10:23
 
Φωτογραφία επαφής

Σώμα μηνύματος

 
                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 Από το αριθµ. 7-14/7/2021 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που 
περιλαµβάνει την αριθµ.7/78/2021 απόφασή του. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               
 Αθανάσιος Ζεκεντές Μάϊτα Γιαννοπούλου        
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1) Νικόλαος Ανεστάκος 1. Ιωάννης Κούρος         
 2) Μαρία Τζανακάκη 2. Αναστάσιος Θεοχάρης   
 
3) Μιχάλης Παπανικολάου 3. Γεώργιος Γουρνάς 
                                                
4) Ιωάννης Μπονόβας 4. Γιαννούλα Πάσσα 
                                                                              5) Χρήστος Καλλής 5. Μαρία ∆ουµάνη   
                                                                          6) Παναγιώτης Καπουκίνης 6. Βασίλειος ∆. Κυριαζής 
                                                                                                      7) Έλενα Κυριάκου 7.   
                                                                                          8) Αντώνης Καραµίντζιος  
                                                                                9) Παγώνα ∆άρα  
                                                                                                                          10) Κων/νος Ντέλιος  
                                                                                      11) Νικόλαος Σωτήρχου  
                                                                                12) Κων/νος Σούλιας               
                                                                                                     13) Ανδρέας Λουκάς  
                                                               14) Βασιλική Σίµου-Παλαιολόγου    
                                                               15) Κων/νος Μπακανδρίτσος  
                                                                                                                             16) Νικόλαος Λιόλιος  
                                                               17) ∆ηµήτριος Τσοχαντάρης            
                                                                                                                             18)19) ΒασίλειοςΘωµάς Καρατράντος Καρατράντος      
                                                                
                                                               20) Χρίστος Λυγδής 
                                                               
                                                               
Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων:
 
Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Α. Μαζιώτης, , 2. . ανέλης, 3.Α. Σανιδάς, 4. Χ. Βαποράκης, 
5. Ι. Ζούλης, 6.Ι. Λιάρτης, 7. Ι. Τσαβούρογλου, 8. Α. Κατσούλης,9.Α. Λάµπρου, 10. . Κυριαζής, 11. Γ. Ρουµπής, 12. Σ. Σαρηγιάννης, 13.Κ. Μάρκου, 14. Χ. Κυπραίος,     
 Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 14 Ιουλίου 2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 µ.µ. 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ.16212-9/7/2021 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε τη παρ.3 άρθρο 64 
Ν.3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 21 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από την κ. 
Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, και σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της 
δηµόσιας υγείας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα και µε την 18318/133-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δια περιφοράς, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των 
πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: 
 
Θέµα 8ο: Τέλη σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη του Μαρτίνου. 
 
 
Η Κα Πρόεδρος ερχόµενη στο Θέµα της ηµερησίας διάταξης περί Τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη του Μαρτίνου έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο Κο Αθανάσιο Ζεκεντέ ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις Διατάξεις: 
• Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
• Του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ. - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση. - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 
• Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
• Του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
 
Μετά την ψήφιση του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄/07.05.2020) στο άρθρο 96 ορίζονται τα εξής: 
«Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ» 1. Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β' 192) και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή ΔΕΥΑ είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ή της ΕΥΑΘ, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από 
τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως 
εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, 
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη. 2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει 
τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων. 
 
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα από το νόμο, 
 
Εισηγούμαστε 
Το κόστος κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων να μην επιβαρύνει τους καταναλωτές, προκειμένου ο Δήμος Λοκρών να μπορέσει να εντάξει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ τις ιδιωτικές συνδέσεις στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του την επιβολή των τέλους σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, για τη πόλη του Μαρτίνου να είναι το ίδιο με τις πόλεις της Αταλάντης και της Μαλεσίνας σύμφωνα με την 16/302/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
Η Ο.Ε. με την 22/230/2021 απόφαση της με ΑΔΑ: ΨΞ0ΙΩΛΤ-346 εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή των τέλους σύνδεσης 
µε το αποχετευτικό δίκτυο, για τη πόλη του Μαρτίνου να είναι το ίδιο µε τις πόλεις της Αταλάντης και της Μαλεσίνας 
σύµφωνα µε την 16/302/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α., την μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν. 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τη σχετική νοµολογία τα επιβαλλόµενα τέλη πρέπει να είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης και 
αφού έλαβε υπόψη του:  
• την 16/302/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
• την 22/230/2021 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΨΞ0ΙΩΛΤ-346 
• του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄/07.05.2020) 
• του Ν.3463/2006 , 
• του Ν.3852/2010, µετά από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά φαίνεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 
 
Λαµβανοµένου υπ' όψιν του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας και δεδοµένου ότι  
τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), 
  
ΕΨΗΦΙΣΑΝ: 21 
ΝΑΙ 16 
ΟΧΙ 5 
ΛΕΥΚΟ 0 
ΑΠΕΙΧΑΝ 0 
ΠΑΡΩΝ 0 
 
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Α) την επιβολή του τέλους σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο, για τη πόλη του Μαρτίνου να είναι το ίδιο µε τις 
πόλεις της Αταλάντης και της Μαλεσίνας σύµφωνα µε την 16/302/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου & την 
22/230/2021 απόφαση της Ο.Ε. µε Α∆Α: ΨΞ0ΙΩΛΤ-346 στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,  
Β) την µείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την 
κείµενη νοµοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή µέλη της οικογένειας τους είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 
µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν. 
Εξουσιοδοτεί το Κο ∆ήµαρχο για τις όποιες ενέργειες. 

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.