Σάββατο, 02 03 2024

Ορισμός αντιδημάρχων του ∆ήμου Λοκρών

Ο ∆ήμαρχος Λοκρών

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών, την 1317/30-11-2022 Απόφαση του ∆ημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων του ∆ήμου Λοκρών, με θητεία από 1/12/2022 μέχρι 31/12/2023,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του ∆ήμου Λοκρών, με θητεία από 1/12/2022 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους,

1. το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Μπακανδρίτσο

2. το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρία Τζανακάκη

Β. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του ∆ήμου Λοκρών, με θητεία από 1/12/2022 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους,

1. το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Μπονόβα

2. το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παγώνα Δάρα

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήμου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.