Δευτέρα, 20 05 2019

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΕΩΣ ΤΟ 1958

 

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
 
Επώνυμο         Όνομα             Ον. Πατρός     Έτος Γεν.
Λιβέρης           Ανδρέας          Αθανάσιος       1916
Γκουβάκης      Βέργος            Γεώργιος         1916
Δάρας Μιχαήλ            Πέτρος            1916
Νίκας   Βασίλειος        Γεώργιος         1916
Τσαμάτας        Αθανάσιος       Ιωάννης           1916
Μπάτσος         Γεώργιος         Ιωάννης           1916
Δημάκης          Πέτρος            Βασίλειος        1916
Μάστορας       Ανδρέας          Άγγελος          1916
Νουνός            Βασίλειος        Γεώργιος         1916
Πολίτης           Λάμπρος         Ιωάννης           1916
Καλλής            Σπυρίδων        Γεώργιος         1916
Μπρεκουλάκης           Αργύριος         Ιωάννης           1916
Πέππας            Γεώργιος         Δημήτριος       1916
Πέππας            Παναγιώτης     Αθανάσιος       1916
Παπακωνσταντίνου     Γεώργιος         Κωνσταντίνος 1916
Μπάτσος         Κωνσταντίνος Αθανάσιος       1916
Πούσιας          Μιχαήλ            Ιωάννης           1916
Βασιλείου       Μιχαήλ            Αργύριος         1916
Κωτσαλάς       Βέργος            Δημήτριος       1916
Γκριτζάπης      Κωνσταντίνος Παναγιώτης     1916
Μπέρδος         Βασίλειος        Δήμος 1916
Παπαγεωργίου            Κωνσταντίνος Γκίκας 1916
Γκριτζάπης      Παναγιώτης     Σπύρος            1916
Καβάλλας        Μιχαήλ            Αθανάσιος       1916
Καλλής            Δημήτριος       Μιχαήλ            1916
Κάζας Παναγιώτης     Ιωάννης           1916
Δάρας Χρήστος          Δημήτριος       1916
Δολάκας          Γεώργιος         Παναγιώτης     1916
Κυράνας          Αναστάσιος     Τριαντάφυλλος            1916
Λούτσιας         Παναγιώτης     Γεώργιος         1916
Μπάκας           Αλκιβιάδης      Δημήτριος       1916
Χήνης Γεώργιος         Δημήτριος       1916
Αλεξίου           Αντώνιος         Δημήτριος       1916
Κάλλης            Δημήτριος       Γεώργιος         1916
Θεοδώρου       Νικόλαος         Γεώργιος         1916
Ρούσης            Ανέστης          Γεώργιος         1916
Ρούσης            Δήμος Γεώργιος         1916
Γκριτζάπης      Γεώργιος         Δημήτριος       1916
Κουγιανός       Ευθύμιος         Ευάγγελος       1916
Μίχας Γεώργιος         Σπύρος            1916
Καραμέρης      Πέτρος                        1916
Μύθης Πέτρος            Νικόλαος         1916
Γκριτζάπης      Κωνσταντίνος Σπύρος            1916
Κανινής           Γεώργιος         Κωνσταντίνος 1916
Μπέσιος          Αθανάσιος       Ιωάννης           1916
Δανέλης           Αριστείδης      Γεώργιος         1916
Αθανασάκης    Δημήτριος       Θεόδωρος       1917
Μάρκου           Γεώργιος         Κωνσταντίνος 1917
Ρούσης            Δημήτριος       Ιωάννης           1917
Αλεξίου           Γεώργιος         Ιωάννης           1917
Νυδριώτης      Χρήστος          Αθανάσιος       1917
Αγγελάτος       Γεώργιος         Σταμάτιος        1917
Δημάκης          Κωνσταντίνος Γεώργιος         1917
Κανινής           Παναγιώτης     Δημήτριος       1917
Μπέρδος         Νικόλαος         Σπύρος            1917
Μητσάκος       Ευάγγελος       Επαμεινώνδας 1917
Δημάκης          Σωτήριος         Γεώργιος         1917
Δαραμάρας      Παναγιώτης     Κωνσταντίνος 1917
Σιδέρης            Κωνσταντίνος Επαμεινώνδας 1917
Μούτσος         Δημήτριος       Αθανάσιος       1917
Τζαβές Σπύρος            Αργύριος         1917
Δημάκης          Ιωάννης           Γεώργιος         1917
Κούρος            Κωνσταντίνος Αριστείδης      1917
Κυριακούσης Γεώργιος         Ανδρέας          1917
Καλλής            Ιωάννης           Παναγιώτης     1917
Φίλος   Θωμάς Δημήτριος       1917
Σιούτης            Μιχαήλ            Επαμεινώνδας 1917
Μίχας Βασίλειος        Ιωάννης           1917
Μπέσιος          Αθανάσιος       Ιωάννης           1917
Γκριτζάπης      Αθανάσιος       Δημήτριος       1917
Μίχας Κωνσταντίνος Σπύρος            1917
Κρέλιος           Νικόλαος         Σταμάτιος        1917
Βασιλείου       Λουκάς            Γρηγόριος        1917
Κωτσαλάς       Βέργος            Δημήτριος       1917
Κάζας Αθανάσιος       Κωνσταντίνος 1918
Κάζας Άγγελος          Ιωάννης           1918
Δάρας Αθανάσιος       Κωνσταντίνος 1918
Μάστορης       Δημήτριος       Άγγελος          1918
Κούρος            Γεώργιος         Αριστείδης      1918
Μπρούτσος     Δημήτριος       Γεώργιος         1918
Μπώκος          Μιχαήλ            Γεώργιος         1918
Σταματάκης     Ευστάθιος       Άγγελος          1918
Παπαγεωργίου            Αριστοτέλης    Γκίκας 1918
Νάστος            Δήμος Ιωάννης           1918
Γκριτζάπης      Δημήτριος       Κωνσταντίνος 1918
Γκριτζάπης      Ηρακλής          Παναγιώτης     1918
Βόλης Άγγελος          Σπύρος            1918
Μύθης Κωνσταντίνος Γεώργιος         1918
Γιαούζος          Δημήτριος       Κωνσταντίνος 1918
Φλούδας          Γεώργιος         Δήμος 1918
Κωνσταντάκης            Θεόδωρος       Νικόλαος         1918
Γκιώνης           Παναγιώτης     Ιωάννης           1918
Μαλέρδος       Θεόδωρος       Νικόλαος         1918
Τράκος            Επαμεινώνδας Χρήστος          1918
Τράκος            Μιχαήλ            Αλέξιος           1918
Κάζας Δημήτριος       Γεώργιος         1918
Καραμάνης      Αθανάσιος       Στάμος 1918
Βέργος            Μιχαήλ            Γεώργιος         1918
Δάρας Ανέστης          Πέτρος            1918
Γκουβάκης      Γρογόριος        Γεώργιος         1918
Σιούτης            Μιχαήλ            Επαμεινώνδας 1918
Κωτσαλάς       Δήμος Σπύρος            1918
Καπουκίνης     Θεμιστοκλής   Ευστάθιος       1918
Χίνης   Ιωάννης           Παναγιώτης     1918
Νυδριώτης      Αθανάσιος       Γεώργιος         1918
Φραγκούλης    Ιωάννης           Αντώνιος         1918
Ματσούκας     Ιωάννης           Κωνσταντίνος 1918
Τζαβές Ιωάννης           Αργύριος         1919
Δημάκης          Δημήτριος       Γεώργιος         1919
Κωτσαλάς       Σωτήριος         Δημήτριος       1919
Νάστος            Ανδρέας          Ιωάννης           1919
Καρατσόλης    Ιωάννης           Κωνσταντίνος 1919
Μάστορας       Ανδρέας          Άγγελος          1919
Αλεξίου           Γεώργιος         Ιωάννης           1919
Σταματάκης     Μαρτίνος         Άγγελος          1919
Κυριακούσης Αλέξανδρος    Ανδρέας          1919
Τσαμάτης        Πέτρος            Ιωάννης           1919
Δημάκης          Μιχαήλ            Βασίλειος        1919
Νουνός            Κωνσταντίνος Λάζαρος          1919
Κούρος            Κωνσταντίνος Λάζαρος          1919
Παπαγκίκας     Ιωάννης           Λεωνίδας        1919
Σίδερης            Αθανάσιος       Επαμεινώνδας 1919
Γκριτζάπης      Γεώργιος         Κωνσταντίνος 1919
Παναγιώτου    Αθανάσιος       Αριστείδης      1919
Μπέρδος         Ανδρέας          Ιωάννης           1919
Δανέλης           Βασίλειος        Γεώργιος         1919
Καλλής            Θεόδωρος       Γεώργιος         1919
Δαλάκας          Ανέστης          Παναγιώτης     1919
Σίδερης            Κωνσταντίνος Σπύρος            1919
Τσαμάτης        Γεώργιος         Κωνσταντίνος 1919
Μπέρδος         Γεώργιος         Ιωάννης           1919
Τούμπης          Ηλίας   Ιωάννης           1919
Βόλης Αθανάσιος       Ιωάννης           1919
Μαλέρδος       Κωνσταντίνος Γεώργιος         1919
Δάρρας            Γεώργιος         Πέτρος            1919
Αθανασάκης    Γεώργιος         Θεόδωρος       1919
Δημάκης          Κωνσταντίνος Γεώργιος         1919
ΤΕΛΟΣ
 
 
Για την έρευνα
Θωμάς Γ. Καραμέρης

 

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.