Πέμπτη, 13 05 2021

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ-ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ

 
 
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ
 
Στις 12.7.1940 ώρα 06.30 τρία (3) Ιταλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα, έβαλαν διά βομβών και πολυβόλων ενάντιο του φαροπλοίου μας ΩΡΙΩΝ.
Την ιδία ημέρα τα ίδια αεροπλάνα επετέθησαν κατά του αντιτορπιλικού μας ΥΔΡΑ.
Στις 30.7.1940 Ιταλικά αεροπλάνα, προερχόμενα από τα Δωδεκάνησα και διερχόμενα από την Κόρινθο έριξαν 4 βόμβες κατά των αντιτορπιλικών μας, Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα και δύο υποβρυχίων μας που ήταν στο λιμάνι της Ναυπάκτου.
Στις 15.8.1940 ώρα 08.30 ημέρα της Παναγίας, στην Τήνο, Ιταλικό υποβρύχιο εβύθισε το καταδρομικό ΕΛΛΗ.
Είναι Κυριακή 27.10.1940. Είναι μια Κυριακή ηλιόλουστη. Οι Αθηναίοι κυκλοφορούν αμέριμνοι. Το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ κάνει τα εγκαίνια της Αγίας Φωτεινής, στη Ν. Σμύρνη. Το απόγευμα ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ομάδα του Βόλου 6-0. Τη νύχτα ξημερώνοντας Δευτέρα, 28.10.1940, ο Ιταλός Πρεσβευτής, Τσιάνο, διακόπτοντας το ΜΠΡΙΤΖ που έπαιζε, ώρα τρεις (3) πρωινή, πήγε στην Κηφισιά, ως άλλος κλέφτης ,να επιδώσει, στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Ιωάννη ΜΕΤΑΞΑ, το κατάπτυστο .τελεσίγραφο, περί κηρύξεως πολέμου.
Το πρωί της Δευτέρας οι σειρήνες γεμίζουν ενθουσιασμό τους Αθηναίους, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους, τρέχουν τραγουδώντας τα λόγια του Κωστή ΠΑΛΑΜΑ.
ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ
ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΟ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΕΘΥΣΤΕ ΜΕ Τ’ ΑΘΑΝΑΤΟ
ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
 
Αγαπητέ αναγνώστη θέλω να μου επιτρέψεις, από την Ιστορία του Γεωργίου ΡΟΥΣΣΟΥ, τόμος 7ος σελ. 224, να αντιγράψω το πλήρες κείμενο του τελεσιγράφου. Ίσως και εσύ, όλο το τελεσίγραφο, να μη το έχεις διαβάσει. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
 
Το τελεσίγραφο, όπως θα διαβάσεις, είναι γεμάτο ανυπόστατους ισχυρισμούς. Δικαιολογίες ανυπόστατες και θρασύτατες. Επιχειρήματα καθ’ ολοκληρία αβάσιμα. Να το πλήρες κείμενο:
 
Η Ιταλική Κυβέρνηση ηναγκάσθει επανειλημμένως να διαπιστώσει, ότι κατά την εξέλιξιν της παρούσης συρράξεως, η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε και ετήρησεν στάσιν, η οποία αντίκειται όχι μόνον προς τας ομαλάς σχέσεις ειρήνης και γειτονίας μεταξύ των δυο χωρών, αλλά και προς τα καθωρισμένα καθήκοντα τα απορρέοντα δια την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εκ της ιδιότητος αυτής ως ουδετέρου Κράτους.
Κατ’ επανάληψιν η Ιταλική Κυβέρνησις ευρέθει εις την ανάγκην να ανακαλέση την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εις την εκπλήρωσιν των καθηκόντων της και να διαμαρτυρηθή εναντίον της συστηματικής παραβιάσεως των, παραβιάσεως η οποία είναι εξαιρετικώς σοβαρά, δεδομένου ότι η Ελληνική Κυβέρνησις εδέχθη όπως ο Αγγλικός στόλος χρησιμοποιήση κατά την εξέλιξιν των πολεμικών επιχειρήσεων τα χωρικά υδάτα, τα παράλιά της και τους λιμένας της, ηυνόησε τον ανεφοδιασμόν των εναερίων Βρεταννικών δυνάμεων, επέτρεψε την οργάνωσιν εις ελληνικόν αρχιπέλαγος μιας υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών εναντίο της Ιταλίας. Η Ελληνική Κυβέρνησις είναι πλήρως εν γνώσει των γεγονότων τούτων τα οποία υπήρξαν αντικείμενον από μέρους της Ιταλίας, διπλωματικών διαβημάτων, εις τα οποία η Ελληνική Κυβέρνησις- ήτις εν τούτοις θα ώφειλε να είχε αντίληψιν των σοβαρών συνεπειών της στάσεως της - δεν απήντησεν δια της λήψεως ουδενός μέτρου προς προστασίαν της ουδετερότητός της, αλλά τουναντίον δια της εντάσεως της δράσεως της προς ενίσχυσιν των ενόπλων Βρεταννικών δυνάμεων και της συνεργασίας αυτής μετά των εχθρών της Ιταλίας.
Η Ιταλική Κυβέρνησις κατέχει αποδείξεις, ότι η συνεργασία αυτή είχε προβλεφθή και κανονισθή υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως ακόμη και διά συνεννοήσεως στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής φύσεως.
Η Ιταλική Κυβέρνησις δέον σχετικώς να υπενθυμίση εις την Ελληνική Κυβέρνησιν τας προκλητικάς ενεργείας τας διαταχθείσας εναντίο του αλβανικού Έθνους δια της τρομοκρατικής πολιτικής την οποίαν υιοθέτησεν έναντι του πληθυσμού της Τσαμουριάς και διά των εμμόνων προσπαθειών προς δημιουργίαν ανωμάλων εκείθεν των συνόρων της. Και δι’ αυτό τούτο το γεγονός ευρέθη και η Ιταλική Κυβέρνησις, πλην ματαίως, εις την ανάγκην να υπενθυμίση εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν τας αναποφεύκτους συνεπείας ας παρομοία πολιτική θα είχε όσον αφορά την Ιταλίαν.
Η Ιταλία δεν δύναται να ανεχθή εφεξής πάντα ταύτα. Η ουδετερότης της Ελλάδος απέβη ολονέν και περισσότερον απλώς και καθαρώς φαινομενική. Η ευθύνη διά την κατάστασιν ταύτην επιπίπτει πρωτίστους επί της Αγγλίας και επί της προθέσεως της όπως περιπλέκει, πάντοτε άλλας χώρας εις τον πόλεμον.
Η Ιταλική Κυβέρνησις θεωρεί έκδηλον ότι η πολιτική της Ελληνικής Κυβερνήσεως έτεινε και τείνει να μεταβολή τον Ελληνικόν έδαφος η τουλάχιστον να επιτρέψη όπως το Ελληνικόν έδαφος μεταβληθή εις βάσιν πολεμικής δράσεως εναντίον της Ιταλίας. Τούτο δεν θα ηδύνατο να οδηγήση παρά εις μίαν ένοπλον ρήξιν μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος, ρήξιν την οποία η Ιταλική Κυβέρνησις έχει πάσαν πρόθεσιν να αποφύγει.
Οθεν η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ως εγγύησιν διά την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν διά την ασφάλειαν της Ιταλίας - το δικαίωμα να καταλάβη διά των ενόπλων αυτής δυνάμεων, δια την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως (ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διελευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσουν. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του Ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, όπως δώση αυθωρεί εις τα στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς, ίνα η κατοχή αυτή δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εαν τα Ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας αι οποίαι ήθελον προκύψει εκ τούτου.
ΑΘΗΝΑ 28 Οκτωβρίου 1940
 
Στην Ιστορία της διπλωματίας δεν πρέπει να έχει δοθεί ιταμώτερη νότα. Με προφάσεις γελοίες μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη ζητούσε να κατακτήσει αμαχητί ξένα εδάφη, χωρίς κανένα περιθώριο συζητήσεως και διαπραγματεύσεων.
 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 16.10.2014
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΙΟ ΝΑΥΑΓΙΟ

Τα Αντικύθηρα είναι ένα νησάκι, κοντά στο Τσιρίγο ή Κύθηρα. Βρίσκεται, στο μάτι των σφοδροτέρων ανέμων, του ακρωτηρίου «Κάβο Μαληάς» του νοτιοτέρου άκρου της Πελοποννήσου.

Το 100 π.Χ. ένα πλοίο, από την Ελλάδα, προορισμό έχει την Ιταλία. Πρέπει υποχρεωτικά να περάσει τον Κάβο Μαληά ή Καφηρέα, πλέοντας κοντά στα Αντικύθηρα. Ήταν φορτωμένο. Ήταν φορτωμένο, ότι πιο πολύτιμο. Αγάλματα χάλκινα και μαρμάρινα. Το πλοίο ναυάγησε. Η κακοκαιρία δεν το λυπήθηκε. Η θάλασσα το κατάπιε. Το καράβι εξαφανίστηκε και το περιεχόμενο του.

Αιώνες τώρα καράβι και περιεχόμενο, στο βυθό. Μια άλλη κακοκαιρία Δωδεκανησίους «ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΕΣ» (από Σύμη) τους υποχρεώνει να «ΜΠΟΛΙΣΟΥΝ» να αράξουν. Τι φουντάρισμα ήταν αυτό; Φουντάρανε πάνω από το ναυάγιο. Το ναυάγιο του 100 π.Χ. ανακαλύφθηκε. Βρέθηκε το πλοίο ΘΗΣΑΥΡΟΣ, δηλώνει ο ΜΠΡΕΝΤΑΝ ΦΟΛΕΙ, Αρχαιολόγος του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου, WOODSHOLE.

Οι σφουγγαράδες μας έκαναν την πρώτη εξερεύνησή τους, με το παραδοσιακό «ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ». Από τότε οι έρευνες αρχίσανε και συνεχίζονται. Τα ευρήματα σπουδαία και πολλά. Ενδεικτικά θα αναφέρω δύο. Τον «Έφηβο των Αντικυθήρων». Χάλκινο άγαλμα του 4ου αιώνος π.Χ. Το άγαλμα βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. (βλέπετε Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΗΛΙΟΣ», τόμ. Δ, σελ. 38).

Το δεύτερο εύρημα είναι «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων». Είναι ένας μηχανισμός «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» τον οποίο κατασκευάσανε οι πρόγονοί μας, πριν 2.000 έτη και ο οποίος βρέθηκε το 1901, στο βυθό της θάλασσας, κοντά στα Αντικύθηρα. Το μηχάνημα είχε κατασκευαστεί, επί τη βάσει του Αρχιμήδειου μηχανισμού πλανηταρίων. Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, πολύ σκουριασμένο, αξίζει να το δείτε. Το μηχάνημα αυτό είχε κατασκευασθεί για να παρακολουθεί το αστρονομικό ημερολόγιο και τις κινήσεις της σελήνης. Όταν το βρήκαν πιστέψανε ότι ήτο αστρολάβος. Οι Αρχαίοι τον Αστρολάβο τον χρησιμοποιούσαν, για τον καθορισμό του ύψους των άστρων. Είχαν δύο είδη. Τον επίπεδο και τον σφαιρικό. (Βλέπετε ΗΛΙΟΣ, τόμ. Ε., σελ. 95).

Ο Κουστώ το 1976 γύρισε ένα ντοκιμαντέρ και έφερε, στην επιφάνεια αναρίθμητους θησαυρούς. Τις ημέρες αυτές, μια ομάδα επιστημόνων επαναλαμβάνει τις έρευνες. Είναι μια γιγάντια επιχείρηση και πολυδάπανη. Τους εύχομαι καλή επιτυχία.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 10.10.2014

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                       Αταλάντη  10-10-2014

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «ΚΔΒΜ Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με την υπ΄αριθμ 2326/107/02.10.2014 Απόφαση του Δ.Σ., στο πλαίσιο του Έργου:«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Εκπαιδευτές στους Δήμους υλοποίησης του Έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός σφραγισμένου φακέλου από 10/10/2014 έως και 23/10/2014 στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συγκεκριμένα για το Κ.Δ.Β.Μ. ΔΗ ΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ  Πλ. Δημαρχείου 1 , Αταλάντη  352 00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα    και σε έναν μόνο Δήμο της επιλογής τους. Η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων και η επιλογή περισσοτέρων Δήμων ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τη διαδικασία επιλογής

 

Οι εκπαιδευτές θα καταταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Δήμο και ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με τη κατάταξή τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στο Δήμο όπου επιλέχθηκαν.

 

Πληροφορίες: κ. Μαρκοπούλου Εύη ,

τηλ. Επικοινωνίας: 2233350300,2233022374

ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ:όσα δεν μας είπαν

Άντε και πόσα δεν ακούσαμε. Όλοι γνώστες και καθηγητάδες. Πολλοί οι «ΓΛΩΣΣΑΜΥΝΤΟΡΕΣ». Ας γράψω και εγώ τα δικά μου. Να είσαι βέβαιος, φίλε αναγνώστη, θα καταλάβεις τι γράφω. Δεν θα χρειασθείς αρχαιολόγο – μεταφραστή.

Η Αμφίπολις είναι πόλις της Μεκεδονίας. Βρίσκεται, στον ποταμό Στρυμόνα. Ήταν αποικία των Αθηναίων. Ιδρύθηκε επί των ημερών του Περικλέους. (βλέπετε Στράβωνα Ζ, βιβλίο (35 σελ. 183 ). Το όνομα της το πήρε, γιατί βρισκόταν μεταξύ ποταμού και θαλάσσης (περισσότερα Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό ΗΛΙΟΣ τόμ. Γ, σελ. 273).

Περισσότερα...

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΩΣ ΑΡΚΙΤΣΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, επί των Ανισόπεδων Κόμβων (Α/Κ) που βρίσκονται εντός των τμημάτων:

·         Α/Κ Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Σχηματαρίου και

·         Α/Κ Μαρτίνου έως Α/Κ Αρκίτσας,

με σκοπό τη διενέργεια εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης.

Η κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20 Αύγουστου και θα διαρκέσουν έως και τις 20 Νοεμβρίου 2014.  

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των διερχομένων.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 25/07-4/08/014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                          Αταλάντη 7-7-2014

    Ανακοινώθηκε επίσημα η Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για την ΔΩΡΕΑΝ
Φιλοξενία παιδιών σε δομές ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ή σε (ΚΔΑΠ) Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεκινούν στις 25-7-2014 και λήγουν 4-8-2014, η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από τις κατά τόπου υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ ΤΩΝ ΛΟΚΡΩΝ .


               ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Όλες οι μητέρες, μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών.

   α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμο-νής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
   β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου (δηλαδή όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2014).
Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.

o Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2014 και των δύο μερών.
o Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (απόΜητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης τηςπαρούσα Πρόσκλησης.
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
o Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2014 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα,
το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €
Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα (τυφλών), το επίδομα πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει η μητέρα να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.
Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο
είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση),
οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν προσκομιστεί, η αίτηση απορρίπτεται. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης,κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.
2.4.1 Δικαιολογητικά απασχόλησης
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
 Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσηςτης παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έωςκαι σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης(πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίαςπου η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ
 αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης
σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία
τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:
 Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
• Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
• Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
 Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.
- Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

 Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονικήπερίοδος συμμετοχής σε αυτό.
2.4.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):
 Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
2.4.3 Δικαιολογητικά Ανεργίας
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
 αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και
 αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά
τους τελευταίους 24 μήνες (δηλαδή από 3/7/2012 έως σήμερα) και παραμένει άνεργη, απαιτείταιαντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. και δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2.4.4 Δικαιολογητικά αναπηρίας
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,
 με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται
Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της,
απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
2.5. Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ισχύσουν κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελουμένων, τα οποία θα είναι τα εξής:
α) Το χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.
Τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογίζονται βάσει του τύπου: 45-(Ε-Π)/600 όπου
Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, και το Π είναι 1.000€ για μητέρα με 1 τέκνο,2.000€ για μητέρα με 2 τέκνα, 6.000€ για μητέρα με 3 τέκνα, 7.500€ για μητέρα με 4 τέκνα,προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου.
Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδέν
μόρια.
β) Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης. Για εργαζόμενεςγυναίκες:+35 μόρια, για αυτοαπασχολούμενες: +35 μόρια, για σύμβαση εργασίας μερικήςαπασχόλησης: +45 μόρια, για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου :+40 μόρια και για εργαζόμενεςμε εργόσημο :+15 μόρια. Οι συμμετέχουσες σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης λαμβάνουν :
+15 μόρια.
γ) Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. Με δελτίο ανεργίας σε ισχύ: +10 μόρια, άνεργες που λαμβάνουντακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. : +20 μόρια.
δ) Η οικογενειακή κατάσταση. Στις μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστόαναπηρίας 35% και άνω: +25 μόρια, που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ μεποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: +25 μόρια, που είναι χήρες: +25 μόρια, που είναι άγαμεςμητέρες: +20 μόρια, που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση : +20 μόρια, που είναι τρίτεκνες -πολύτεκνες: +20 μόρια, που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας67% και άνω: +15 μόρια, που έχουν σύζυγο μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών): +10 μόρια.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Κοντοπάνου Χριστίνα τηλ.2233022490

                        Παπαναγιώτου Αννα  τηλ. 2233022374

                        Σάρρος Γιάννης τηλ.22330 23707
 

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.