Τρίτη, 16 04 2024

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΩΣ ΑΡΚΙΤΣΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, επί των Ανισόπεδων Κόμβων (Α/Κ) που βρίσκονται εντός των τμημάτων:

·         Α/Κ Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Σχηματαρίου και

·         Α/Κ Μαρτίνου έως Α/Κ Αρκίτσας,

με σκοπό τη διενέργεια εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης.

Η κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20 Αύγουστου και θα διαρκέσουν έως και τις 20 Νοεμβρίου 2014.  

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των διερχομένων.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 25/07-4/08/014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                          Αταλάντη 7-7-2014

    Ανακοινώθηκε επίσημα η Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για την ΔΩΡΕΑΝ
Φιλοξενία παιδιών σε δομές ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ή σε (ΚΔΑΠ) Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεκινούν στις 25-7-2014 και λήγουν 4-8-2014, η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από τις κατά τόπου υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ ΤΩΝ ΛΟΚΡΩΝ .


               ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Όλες οι μητέρες, μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών.

   α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμο-νής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
   β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου (δηλαδή όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2014).
Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.

o Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2014 και των δύο μερών.
o Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (απόΜητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης τηςπαρούσα Πρόσκλησης.
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
o Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2014 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα,
το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €
Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα (τυφλών), το επίδομα πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει η μητέρα να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.
Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο
είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση),
οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν προσκομιστεί, η αίτηση απορρίπτεται. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης,κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.
2.4.1 Δικαιολογητικά απασχόλησης
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
 Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσηςτης παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έωςκαι σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης(πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίαςπου η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ
 αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης
σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία
τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:
 Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
• Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
• Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
 Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.
- Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

 Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονικήπερίοδος συμμετοχής σε αυτό.
2.4.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):
 Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
2.4.3 Δικαιολογητικά Ανεργίας
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
 αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και
 αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά
τους τελευταίους 24 μήνες (δηλαδή από 3/7/2012 έως σήμερα) και παραμένει άνεργη, απαιτείταιαντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. και δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2.4.4 Δικαιολογητικά αναπηρίας
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,
 με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται
Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της,
απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
2.5. Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ισχύσουν κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελουμένων, τα οποία θα είναι τα εξής:
α) Το χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.
Τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογίζονται βάσει του τύπου: 45-(Ε-Π)/600 όπου
Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, και το Π είναι 1.000€ για μητέρα με 1 τέκνο,2.000€ για μητέρα με 2 τέκνα, 6.000€ για μητέρα με 3 τέκνα, 7.500€ για μητέρα με 4 τέκνα,προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου.
Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδέν
μόρια.
β) Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης. Για εργαζόμενεςγυναίκες:+35 μόρια, για αυτοαπασχολούμενες: +35 μόρια, για σύμβαση εργασίας μερικήςαπασχόλησης: +45 μόρια, για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου :+40 μόρια και για εργαζόμενεςμε εργόσημο :+15 μόρια. Οι συμμετέχουσες σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης λαμβάνουν :
+15 μόρια.
γ) Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. Με δελτίο ανεργίας σε ισχύ: +10 μόρια, άνεργες που λαμβάνουντακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. : +20 μόρια.
δ) Η οικογενειακή κατάσταση. Στις μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστόαναπηρίας 35% και άνω: +25 μόρια, που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ μεποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: +25 μόρια, που είναι χήρες: +25 μόρια, που είναι άγαμεςμητέρες: +20 μόρια, που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση : +20 μόρια, που είναι τρίτεκνες -πολύτεκνες: +20 μόρια, που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας67% και άνω: +15 μόρια, που έχουν σύζυγο μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών): +10 μόρια.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Κοντοπάνου Χριστίνα τηλ.2233022490

                        Παπαναγιώτου Αννα  τηλ. 2233022374

                        Σάρρος Γιάννης τηλ.22330 23707
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Μαΐου 2014 η ομιλία του κ. Νικόλαου Μπάτσου στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας.

Στην ομιλία του αλλά και στην συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Μπάτσος διηγήθηκε την πορεία των Ελλήνων Αρβανιτών στην ιστορία από την αρχαιότητα έως σήμερα όπως αυτή περιγράφεται από τους αρχαίους συγγραφείς αλλά και από τα αρχεία του ΓΕΣ/ΔΙΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού).

Περισσότερα...

Ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές για το Δήμο Λοκρών

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι για τον Δήμο Λοκρών (Ν. Λιόλιος, Κ. Αγγελούσης, Γ. Σκαμπερδόπουλος, Γ.Ρούσσης) ανακοίνωσαν τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών τους.

Περισσότερα...

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ''Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ''

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΝΠΔΔ για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό σε συνεργασία με το Δήμο Λοκρών διοργανώνει τις

22-03-2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 19,30 μ.μ. στο Κωνσταντίνειο Πνευματικό Κέντρο Αταλάντης, διάλεξη με θέμα ¨Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ¨ με κεντρικό ομιλητή τον Θεατρολόγο Κο Κώστα Γεωργουσόπουλο.

Παρακαλούμε όπως μας τιμήσετε με την παρουσία σας .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ

ΠΥΘΙΑΣ 14 Τ.Κ 11146 ΤΗΛ & FAX: 210-2914713 210-2926588

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ καλεί τα μέλη και τους φίλους της, στον ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί στις 21-2-2014 και από ώρα 8 και 30 μ.μ., στην ταβέρνα ΚΑΜΙΝΙ

οδός Χαλεπά 64. Θα υπάρχει πλήρες μενού και άφθονο κρασί, μόνο με 14

Ευρώ. Ελάτε να περάσουμε λίγες ώρες διασκέδασης και ξενοιασιάς, με

ζωντανή μουσική και χορό και τραγουύδι.

Γιά το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γραμματέας

       

   Δημήτρης Τούντας                                               Χρήστος Φλώρος

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.