Πέμπτη, 15 04 2021

αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 96ΘΩΟΚΗΞ-Χ2Π Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/29-4-2020 Πρακτικό τακτικής συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που περιλαμβάνει την αριθμ.4/13/2020 απόφασή του. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ Σίμου - Παλαιολόγου Μορώνης Χρ. Γιαννοπούλου Μαρία Ζάρκα Χρυσάνθη Βασιλική Καραμίντζος Αντώνιος Λιόλιος Νικόλαος Κυριαζής Βασ-Δαμανός Κολομτσάς Ηλίας Μακρίδου Ιωάννα Κοντοπάνου Χριστίνα Φλώρου Αγγελική Τσέλιγκα Ιωάννα Αναστασίου Χρήστος Μαζιώτη Αθανασία Κοτσιαφίτη Αντιγόνη Στην Αταλάντη σήμερα και στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών στις 29 Απριλίου έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν3852/2010 (λόγω συνθηκών υγείας) ύστερα από την αριθμ. 358/24-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού για τακτική συνεδρίαση, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και αφού βρέθηκε σε Νόμιμο απαρτία παρόντων μελών [ 14 ] σε σύνολο [15] κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης στη οποία παρών είναι και ο κ.Καντάς Ευάγγελος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης και τέθηκε προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης : ΘΕΜΑ 1 ο: Αναπροσαρμογή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς. H κα Πρόεδρος είπε για το θέμα : Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/7-9-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ/ κού Συμβουλίου του Ν.Π. Δ.Δ «Κοινωνικής Προστασίας κα Αλληλεγγύης» που περιλαμβάνει την υπ’ αριθμ 3/8/2011 απόφασή του καθορίστηκε η καταβολή των 25 ευρώ για κάθε παιδί που είναι εγγεγραμμένο στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λοκρών. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες προτείνεται η αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ως εξής: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως 2 Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 60,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Ως κριτήριο για την κατάταξη στην ανάλογη κατηγορία τροφείων λαμβάνεται το οικογενειακό εισόδημα που αναγράφεται στην ένδειξη "φορολογητέο εισόδημα", του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Για παιδιά με διαζευγμένους γονείς που έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, ως κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία τροφείων, λαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα και των δύο γονέων Ειδικές κατηγορίες Στις ακόλουθες κατηγορίες α) Παιδιά πολυτέκνων ,όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. β) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών δηλαδή τα παιδιά: αγάµων γονέων, γονέων που τελούν σε χηρεία, γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα, ορφανά γ) Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως και από 15 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Να εξεταστεί η πιθανότητα για απαλλαγή τροφείων στις ακόλουθες περιπτώσεις • Παιδιά ορφανά από δύο γονείς • Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα • Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων προπτυχιακών φοιτητών στην πρώτη σχολή φοίτησης) εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής που φοιτούν, ανανεούμενη κάθε χρόνο, από την οποία αποδεικνύεται η πρόοδός τους. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατηγορία Δικαιολογητικό Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Σε περίπτωση παιδιών εκτός γάμου ή που προέρχονται από διαφορετικούς γάμους απαιτείται και πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.) Παιδιά μονογονεϊκης οικογένειας: Παιδιά άγαμων γονέων Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 3 κατάστασης Παιδιά γονέων που τελούν σε χηρεία Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα Δικαστική Απόφαση Παιδιά ορφανά Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων) Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής για το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. (Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές στην πρώτη σχολή φοίτησης.) Άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής - ΚΕΠΑ Τρόπος καταβολής των τροφείων Με εφάπαξ καταβολή και παράλληλη έκπτωση 10% στο αρχικό ποσό: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για το τρίτο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 60,00€ Χ 11μήνες = 600,00€ - 10% = 594,00€ Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το τρίτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ Χ 11μήνες = 990,00€ - 10% = 891,00€ Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Για το τρίτο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Η έκπτωση ποσοστού 10% ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού, όπως κατά περίπτωση ορίστηκε παραπάνω, γίνει έως την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους το οποίο αφορούν τα τροφεία, όπως αυτά αναλογούν σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, τότε διαγράφεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία και επαναβεβαιώνεται νέα οφειλή, που αντιστοιχεί σε πλήρη τροφεία χωρίς έκπτωση, πληρωτέα σε 7 δόσεις. Η καταληκτική ημερομηνία δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που δε βεβαιωθεί εγκαίρως η οφειλή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η οικονομική συνεισφορά πρέπει να εξοφλείται από 1η έως 15η κάθε μήνα (το α’ 15νθήμερο), κατόπιν της τοποθέτησης του νηπίου και της πρώτης ενημέρωσης από το προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 4 Τυχόν έγκριση εγγραφής παιδιού λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου. Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση αίτησης διαγραφής παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ορίζονται τα εξής: Το ύψος του ποσού που επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή του ποσού της οφειλής που διαγράφεται, υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Εάν η διαγραφή του παιδιού πραγματοποιηθεί έως και την 15η μέρα ενός μήνα, τότε για το μήνα αυτό και κατά περίπτωση επιστρέφεται ή διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο μισό (1/2) των μηνιαίων τροφείων της σχετικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που η διαγραφή γίνει μετά τη 15η μέρα ενός μήνα, τότε ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το σύνολο των τροφείων που αντιστοιχούν στο μήνα αυτό. Σε περίπτωση που προκύψει διαγραφή φιλοξενούμενου παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τα σχετικά τροφεία έχουν καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%, ο υπολογισμός για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, γίνεται θεωρώντας ότι το παιδί έχει φιλοξενηθεί με την υποχρέωση, να καταβληθούν τα πλήρη μηνιαία τροφεία που αντιστοιχούν στην κατηγορία του χωρίς έκπτωση. Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής μετά την 15η Μαΐου εκάστου σχολικού έτους, δεν επιστρέφονται τροφεία παρά μόνο εάν η απομάκρυνση του παιδιού οφείλεται σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας του παιδιού, οι οποίοι αποδεικνύονται από βεβαίωση δημόσιου φορέα. Το λόγο πήρε ο κ.Κολομτσάς Ηλίας ο οποίος είπε :Καταψηφίζω την αναπροσαρμογή των τροφείων γιατί λόγω της όλης κατάστασης της κρίσης που επικρατεί λόγω κορωνοιού δεν μπορεί να προβούμε σε αύξηση τροφείων μιας που θα υπάρξει μεγάλη κρίση στα οικονομικά των οικογενειών. Άλλοι δεν έχουν δουλειά ,άλλοι έχουν υποστεί μειώσεις και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.Τα οικονομικά στοιχεία που ζητάμε και θα κρίνουν τα τροφεία δεν είναι τα σωστά γιατί βλέπουν τα προηγούμενα χρόνια (έσοδα) όχι τα τωρινά έσοδα. Επί προεδρίας μου καταφέραμε να ανοίξουμε δύο Παιδικούς Σταθμούς. Πιστεύω με την επιχορήγηση του Δήμου να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί και να μην χρειαστεί να αυξήσουμε τα τροφεία. Το λόγο πήρε ο κ. Κυριαζής Βασίλειος – Δαμιανός ο οποίος είπε : Δεν συμφωνώ με την αναπροσαρμογή τροφείων γιατί πιστεύω ότι με τα 25 ευρώ θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί ,πράγμα που γίνονταν μέχρι τώρα και όταν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο δεν πρέπει να προβούμε στην αύξηση των τροφείων μιας που υπάρχουν γονείς που έχουν χάσει την δουλειά τους. Το λόγο πήρε η κ. Μακρίδου Ιωάννα η οποία είπε :Είμαι αντίθετη με την αύξηση των τροφείων σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για όλους. Αν μπορούσαμε να μειώσουμε τα τροφεία θα έλεγα ναι. Το λόγο πήρε ο κ. Λιόλιος Νικόλαος ο οποίος είπε για το θέμα : Η παράταξη μας δεν συμφωνεί να γίνει αύξηση στα τροφεία των παιδιών .Προτείνουμε να μην γίνει καμία αύξηση στους Παιδικούς Σταθμούς ως το τέλος της σχολικής περιόδου (2019-2020),κι αυτό γιατί έχει διακοπή λόγω κορονοιού η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών ,δεν φοιτούν παιδιά, δεν σιτίζονται δηλαδή, δεν υπάρχουν μεγάλα έξοδα και τα έσοδα 5 είναι δεδομένα (ΕΣΠΑ-Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής), άρα υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και δεν συντρέχουν λόγοι αυξήσεων. Δηλαδή προτείνουμε τα εξής : Ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ Δωρεάν Ετήσιο εισόδημα από 25.000,00 μέχρι 30.000,00 ευρώ 70,00 το 1ο τέκνο και 35,00 ευρώ το 2ο Ετήσιο εισόδημα από 30.000,00 μέχρι 40.000,00 ευρώ 100,00 το 1ο τέκνο και 50,00 ευρώ το 2ο Ετήσιο εισόδημα από 40.000,00 μέχρι 50.000,00 ευρώ 120,00 το 1ο τέκνο και 60,00 ευρώ το 2ο Ετήσιο εισόδημα από 50.000,00 ευρώ και άνω 150,00 το 1ο τέκνο και 75,00 ευρώ το 2ο . Ακόμα 10% έκπτωση με εφάπαξ πληρωμή και υποστήριξη ειδικών κατηγοριών.(πολύτεκνοι, μονογονεικές, ΑΜΕΑ κ.α). Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Την αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ως εξής: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 60,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Ως κριτήριο για την κατάταξη στην ανάλογη κατηγορία τροφείων λαμβάνεται το οικογενειακό εισόδημα που αναγράφεται στην ένδειξη "φορολογητέο εισόδημα", του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Για παιδιά με διαζευγμένους γονείς που έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, ως κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία τροφείων, λαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα και των δύο γονέων Ειδικές κατηγορίες Στις ακόλουθες κατηγορίες α) Παιδιά πολυτέκνων ,όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. β) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών δηλαδή τα παιδιά: αγάµων γονέων, γονέων που τελούν σε χηρεία, γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα, ορφανά γ) Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως και από 15 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Αποφασίζεται η απαλλαγή τροφείων στις ακόλουθες περιπτώσεις  Παιδιά ορφανά από δύο γονείς  Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα 6  Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων προπτυχιακών φοιτητών στην πρώτη σχολή φοίτησης) εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής που φοιτούν, ανανεούμενη κάθε χρόνο, από την οποία αποδεικνύεται η πρόοδός τους. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατηγορία Δικαιολογητικό Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Σε περίπτωση παιδιών εκτός γάμου ή που προέρχονται από διαφορετικούς γάμους απαιτείται και πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.) Παιδιά μονογονεϊκης οικογένειας: Παιδιά άγαμων γονέων Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Παιδιά γονέων που τελούν σε χηρεία Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα Δικαστική Απόφαση Παιδιά ορφανά Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων) Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής για το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. (Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές στην πρώτη σχολή φοίτησης.) Άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής - ΚΕΠΑ Τρόπος καταβολής των τροφείων Με εφάπαξ καταβολή και παράλληλη έκπτωση 10% στο αρχικό ποσό: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για το τρίτο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: 7 Για το πρώτο παιδί: 60,00€ Χ 11μήνες = 600,00€ - 10% = 594,00€ Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το τρίτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ Χ 11μήνες = 990,00€ - 10% = 891,00€ Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Για το τρίτο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Η έκπτωση ποσοστού 10% ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού, όπως κατά περίπτωση ορίστηκε παραπάνω, γίνει έως την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους το οποίο αφορούν τα τροφεία, όπως αυτά αναλογούν σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, τότε διαγράφεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία και επαναβεβαιώνεται νέα οφειλή, που αντιστοιχεί σε πλήρη τροφεία χωρίς έκπτωση, πληρωτέα σε 7 δόσεις. Η καταληκτική ημερομηνία δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που δε βεβαιωθεί εγκαίρως η οφειλή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η οικονομική συνεισφορά πρέπει να εξοφλείται από 1η έως 15η κάθε μήνα (το α’ 15νθήμερο), κατόπιν της τοποθέτησης του νηπίου και της πρώτης ενημέρωσης από το προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Τυχόν έγκριση εγγραφής παιδιού λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου. Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση αίτησης διαγραφής παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ορίζονται τα εξής: Το ύψος του ποσού που επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή του ποσού της οφειλής που διαγράφεται, υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Εάν η διαγραφή του παιδιού πραγματοποιηθεί έως και την 15η μέρα ενός μήνα, τότε για το μήνα αυτό και κατά περίπτωση επιστρέφεται ή διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο μισό (1/2) των μηνιαίων τροφείων της σχετικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που η διαγραφή γίνει μετά τη 15η μέρα ενός μήνα, τότε ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το σύνολο των τροφείων που αντιστοιχούν στο μήνα αυτό. Σε περίπτωση που προκύψει διαγραφή φιλοξενούμενου παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τα σχετικά τροφεία έχουν καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%, ο υπολογισμός για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, γίνεται θεωρώντας ότι το παιδί έχει φιλοξενηθεί με την υποχρέωση, να καταβληθούν τα πλήρη μηνιαία τροφεία που αντιστοιχούν στην κατηγορία του χωρίς έκπτωση. Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής μετά την 15η Μαΐου εκάστου σχολικού έτους, δεν επιστρέφονται τροφεία παρά μόνο εάν η απομάκρυνση του παιδιού οφείλεται σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας του παιδιού, οι οποίοι αποδεικνύονται από βεβαίωση δημόσιου φορέα. Μειοψηφούν οι κ. Λιόλιος Νικόλαος,κ. Κολομτσάς Ηλίας,κ.Κυριαζής Βασίλειος – Δαμιανός,και η κ. Μακρίδου Ιωάννα για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4 /13 / 2020 8 Για τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μορώνης Χρ. . Γιαννοπούλου Μαρία Καραμίντζος Αντώνιος Λιόλιος Νικόλαος Κυριαζής Βασ-Δαμανός Κολομτσάς Ηλίας Μακρίδου Ιωάννα Κοντοπάνου Χριστίνα Φλώρου Αγγελική Τσέλιγκα Ιωάννα Αναστασίου Χρήστος Μαζιώτη Αθανασία Κοτσιαφίτη Αντιγόνη Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π. “ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.” ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών από 17 Μάιου 2020 έως 05 Ιουνίου 2020:

Χριστός Ανέστη.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών από
17 Μάιου 2020 έως 05 Ιουνίου 2020:
▪︎Κυριακή 17 Μαΐου θεία λειτουργία στις 08:00 π.μ.
▪︎Πέμπτη 21 Μαΐου (Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης) θεία λειτουργία μετ' αρτοκλασίας στις 08:00 π.μ.
▪︎Κυριακή 24 Μαΐου θεία λειτουργία στις 08:00 π.μ.
▪︎Κυριακή 24 Μαΐου εσπερινός μετ' αρτοκλασίας στις 19:00 μ.μ στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Μπερμπάτ)
▪︎Δευτέρα 25 Μαΐου θεία λειτουργία μετ' αρτοκλασίας στις 08:00 π.μ στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Μπερμπάτ)
▪︎Τρίτη 26 Μαΐου στις
21:00 μ.μ. Τελετή της Αναστάσεως, όπως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (νύχτα του Πάσχα), αρχομένης με το «Δεύτε Λάβετε Φως»
21:30 μ.μ. Τελευταία Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, όπως τη Νύχτα της Αναστάσεως.
▪︎Πέμπτη 28 Μαΐου θεία λειτουργία στις 08:00 π.μ (Της Αναλήψεως)
▪︎Κυριακή 31 Μαΐου θεία λειτουργία στις 08:00 π.μ.
Η ακολουθία του Όρθρου θα τελείται την προηγούμενη μέρα το βράδυ μαζί με τον Εσπερινό.

Nέα δρομολόγια ΚΤΕΛ Φθιώτιδας:

 

 

 

Nέα δρομολόγια ΚΤΕΛ Φθιώτιδας: 

 
 

Λόγω της άρσης του περιορισμού της μετακίνησης των πολιτών από νομό σε νομό, το ΚΤΕΛ Φθιώτιδας ανανέωσε τον προγραμματισμό των δρομολογίων του από Δευτέρα 18 Μαίου.

Η ενημέρωση από την διοίκηση του ΚΤΕΛ Φθιώτιδας:

https://fonografos.net/v1/wp-content/uploads/2019/08/ΚΤΕΛ_ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ_2-300x155.jpg 300w" sizes="(max-width: 451px) 100vw, 451px">

Αγαπητοί μας πελάτες,

λόγω της άρσης του περιορισμού μετακίνησης εκτός νομού, αναπροσαρμόζουμε τα δρομολόγια μας από την Δευτέρα 18/05/2020 ως κάτωθι:

ΛΑΜΙΑ-ΑΘΗΝΑ 05:30 – 10:00 & 16:00, ΑΘΗΝΑ-ΛΑΜΙΑ 11:30 – 16:15 & 20:00 καθημερινά

ΛΑΜΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11:00, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΜΙΑ 15:30 μόνο κάθε Παρασκευή

ΛΑΜΙΑ-ΒΟΛΟΣ 09:00, ΒΟΛΟΣ-ΛΑΜΙΑ 15:00 κάθε Δευτέρα και Παρασκευή

Από αύριο Παρασκευή 15/05/2020 επαναλειτουργεί το τουριστικό μας γραφείο στην οδό Δροσοπούλου 7 (τηλ 2231022722) στο οποίο γίνονται και κρατήσεις θέσεων-έκδοση εισιτηρίων.

Από την Δευτέρα 18/05/2020 θα προστεθούν δρομολόγια και στις γραμμές εντός νομού, για τα οποία το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από το εκδοτήριο του σταθμού λεωφορείων της οδού Ταϋγέτου (τηλ 2231051345,51346) και από τα κατά τόπους πρακτορεία μας.

Από την Δευτέρα 18/05/2020, θα επανεκκινήσουν τα δρομολόγια τους και κάποια άλλα ΚΤΕΛ που διέρχονται από τον σταθμό λεωφορείων της οδού Ταϋγέτου (πληροφορίες τηλέφωνο 2231022802)

Υπενθυμίζουμε σε όλους όσους προτίθενται να ταξιδέψουν ότι πρέπει να φέρουν μαζί τους μάσκες. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόστιμα που θα επιβάλουν οι αρχές σε όσους δεν τηρούν τις σχετικές αποφάσεις.

Ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων θα αναπροσαρμόζουμε τα δρομολόγια των λεωφορείων μας αναλόγως και θα επανέλθουμε με νεότερα δελτία τύπου.

 για την ΚΤΕΛ Α.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΥΝΤΙΟ

 

IMG 9632

Η ομάδα του Μαρτίνου ήταν η τυχερή της κλήρωσης.

Ο Οπούντιος Μαρτίνου αναδείχθηκε κυπελλούχος Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας για τη σεζόν 2019-2020 μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα (11/5) στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής.

Όπως είναι γνωστό οι κυπελλούχοι των Ενώσεων θα αναδειχθούν με κλήρωση, έπειτα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Στην κληρωτίδα εκτός από τον Οπούντιο μπήκαν και οι υπόλοιπες ομάδες που είχαν προκριθεί στα ημιτελικά του κυπέλλου Φθιώτιδας. Το Νέο Κρίκελλο, τα Καλύβια και ο Παμμωλιακός.

Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα του Μαρτίνου έχει κατακτήσει και τον τίτλο της Α΄ Φθιώτιδας, καθώς μετά την οριστική διακοπή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και τη νέα σεζόν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στη Γ΄ Εθνική. Παράλληλα θα εκπροσωπήσει τη Φθιώτιδα στο κύπελλο Ελλάδας της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΠΑΤΣΩΡΑΣ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μελέτη και διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται διεξοδικά το φαινόμενο της ληστοκρατίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια εξετάζεται η ληστοκρατία στη Λοκρίδα από το 1850 έως και το 1936. Αναφέρονται, επίσης, οι γηγενείς ληστές, οι οποίοι κατάγονταν κυρίως από τα ορεινά χωριά της επαρχίας αυτής. Συναντάμε ληστές από την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Άγναντη, την Αταλάντη, το Δαδί, τη Δρακοσπηλιά, το Δραχμάνι, τον Έξαρχο, το Ζέλι, τα Καραβίδια, το Κυπαρίσσι, το Μαρτίνο, το Μελιδόνι, τον Μώλο, τη Ντερνίτσα (Δερνίτσα), το Ρεγγίνι, το Ρετζέρι και το Σουλέμπεη. Αναφέρονται επίσης οι ληστρικές πράξεις που έλαβαν χώρα στην Αταλάντη και στα διάφορα χωριά της Λοκρίδας [(Αμφίκλεια, Ελάτεια, Ντερνίτσα (Τιθρόνιο), Μώλο, Ξυλικούς, Λάρυμνα, Μαρτίνο, Ρεγ-γίνιο, Μπέλεσι (Ανθοχώρι), Μεραλί (Προφήτης Ηλία), Μπεσκένι (Παρόρι), Ρετζέρι (Καλλίδρομο), Μάνεσι (Λευκοχώρι), Μενδενίτσα κ.λπ.]

Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται η ζωή και η ληστρική δράση του τρομερού ληστάρχου Στάθη Λαπατσώρα, ο οποίος έδρασε κυρίως κατά τη δεκαετία του 1920. Μεταξύ των αιμαλωτισθέντων για την καταβολή λὐτρων ήταν και ο δήμαρχος Ελατείας Πέτρος Λαπατσάνης που διετέλεσε και βουλευτής Λοκρίδας. Ανάμεσα στα θύματά του ήταν και δύο πολίτες, ο ένας από το Κυπαρίσσι Αταλάντης και ο άλλος από το Ρεγγίνι, τους οποίους, όχι απλώς εφόνευσε, αλλά κατακρεούργησε, με τη βοήθεια της ληστρικής συμμορίας που είχε οργανώσει και αποτελείτο από πέντε συνολικά συντρόφους. Ο λήσταρχος εφονεύθη τελικά στις 11 Δεκεμβρίου 1926 από τα αποσπάσματα Χωροφυλακής στη θέση «Τραγόγκρεκο» Εξάρχου.

Πιο κάτω καταχωρούμε ένα απόσπασμα από τα αρκετά που αναφέρονται στο Μαρτίνο. Ένας υπαξιωματικός του στρατού που συμμετείχε σε λόχο καταδίωξης των ληστών στη Λοκρίδα πίστευε ότι θα συναντούσε μια δεύτερη Κηφισιά, όμως στην πραγματικότητα ήρθε αντιμέτωπος με τις καταστροφικές συνέπειες της ληστείας και με τον φόβο των τοπικών κατοίκων, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά δύσπιστοι να ανοίξουν ακόμα και την πόρτα του σπιτιού τους και να προσφέρουν φιλοξενία στους στρατιώτες, πόσο δε μάλλον οι νεαρές Μαρτιναίισες να προσφέρουν νερό σε έναν άγνωστο. Ο υπαξιωματικός αυτός περιγράφει την πιο κάτω σκηνή που διαδραματίσθηκε πλησιάζοντας το Μαρτίνο: « ... καὶ τὸ ἑσπέρας, ὅταν ἐφάνη τὸ Μαρτίνι, ὅπου ἔπρεπε νὰ μᾶς δώσουν κονάκια, ἐγὼ πρῶτος ἔτρεξα εἰς τὰ κάτω ἀπὸ τὸν λόφον φρέατα νὰ σβύσω τὴν δίψαν μου, ζητῶν ὕδωρ ἀπὸ τὰς κόρας τοῦ χωρίου, αἱ ὁποῖαι ἐκείνην τὴν ὥραν ἤντλουν τὸ χρειαζόμενον εἰς τὰς οἰκογενείας των καὶ ἐπότιζον ἡ κάθε μία τὰ ζῶα της. [...] Ἐκεῖναι, ὅταν μὲ εἶδον μακρόθεν ἀκόμη τρέχοντα εἰς τὸ φρέαρ, εἴτε ἀγνοοῦσαι τὸν σκοπόν μου καὶ φοβηθῆσαι, εἴτε ἐννοοῦσαι καὶ δυστροποῦσαι, ἄλλη εἰς τὸ μουλάρι ἀνέβη νὰ φύγῃ, ἄλλη ὀπίσω ἀπὸ τὸ ζωντόβολον ἤ τὸ βόδι ἐκρύφθη, ἄλλη εἰς τὸ ἀπέραντον ξύλον ἡτοιμάσθη νὰ ἀναβῇ, τὸ ὁποῖον ἐκράτει εἰς τὴν μύτην του τὸν κάδον ἀλλά καὶ ὁ κάδος αὐτὸς εἶχε γίνει ἄφαντος. Τελικά, με την άφιξη στο σημείο εκείνο του Μπάρμπα Τζούγκα, που ακολουθούσε τον λόχο ως ιχνηλάτης, το σκηνικό άλλαξε. Καθώς αυτός γνώριζε τα αρβανίτικα μίλησε με τα κορίτσια στη γλώσσα τους, και ανέφερε περί τίνος επρόκειτο. Τα κορίτσια άλλαξαν αμέσως τη συμπεροφορά τους και ο συγγραφέας συνεχίζει: «Εἶδον τὰς κόρας νὰ καταβῶσιν ἔπειτα μία μία ἀπὸ τὰ ξύλα καὶ τὰ μουλάρια, καὶ νὰ ἐξέλθωσιν ἀπὸ τὰ ὄπισθεν τῶν ζώων. Ἐπλησίασαν εἰς τὰ φρέατα καὶ μὲ μεγάλην προθυμίαν μᾶς ἔδωσαν εἰς ὅλους νὰ πίωμεν, ἡ μία ἀπὸ κάδον, ἡ ἄλλη ἀπὸ ἀσκὸν, ἡ τρίτη ἀπὸ τὴν στάμνα της.»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ HVNT THΛ.2102921901 / 6932290265

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

logo1.jpg

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

 

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Σήμερα η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά αποτελεί πρωταρχική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής Λοκρών και κύριο άξονα στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Ο Δήμαρχος Λοκρών Αθανάσιος Ζεκεντές, με τους συνεργάτες του, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του έθεσε σε προτεραιότητα την αύξηση της ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. Αυξήθηκαν τα δρομολόγια της ανακύκλωσης σε 6 εβδομαδιαίως, προχώρησε πιλοτικά η οικιακή κομποστοποίηση, υπογράφηκε σύμβαση ανταποδοτικής ανακύκλωσης (σπιτάκια ανακύκλωσης) και σύμβαση ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

Ξεκινά σήμερα στο Δήμο Λοκρών η τοποθέτηση κάδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.. Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, είναι σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία της ανακύκλωσης, δεδομένου πως είναι οι πιο συχνά απορριπτόμενες συσκευές του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος στο σπίτι του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας.

Αποφεύγουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά, ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής και συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου του πλανήτη μας.

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνω

Μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σας που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων. Οι κατηγορίες των προϊόντων που ανακυκλώνονται είναι μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, λάμπες οικονομίας / φθορισμού, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων), παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων), όργανα παρακολούθησης ελέγχου και συσκευές αυτόματης διανομής.

Το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, που φέρουν τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δηλώνει ότι αυτά ανακυκλώνονται και ότι η χωριστή συλλογή τους είναι υποχρεωτική.

https://www.translatum.gr/forum/index.php?action=dlattach;topic=372777.0;attach=4879;image

 

Πώς ανακυκλώνω τις συσκευές μου

Μικρές Συσκευές

Μπορείτε να παραδώσετε τις μικρές συσκευές (όπως καφετιέρες, σκούπες, laptop, μικρές τηλεοράσεις κ.α.) στα κάτωθι συμβεβλημένα δημοτικά σημεία:

 • Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης
 • ΚΕΠ Λιβανατών
 • ΚΕΠ Μαλεσίνας
 • ΚΕΠ Μαρτίνου

 

Μεγάλες Συσκευές

Όσον αφορά στις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ογκώδεις τηλεοράσεις) μπορείτε να τηλεφωνείτε στο Δήμο Λοκρών στο 2233080158 για να συνεννοηθείτε για τη μέρα και την ώρα αποκομιδής της συσκευής σας από το πεζοδρόμιο. Εναλλακτικά, αν διαθέτετε το κατάλληλο μεταφορικό μέσο, μπορείτε να μεταφέρετε την παλιά συσκευή σας σε container σε χώρο του Δήμου που βρίσκεται στο Γραφείο Κινήσεως του Δήμου (είσοδος Αταλάντης από Σκάλα).

http://www.electrocycle.gr/sites/default/files/media-youtube/recycle_bi2n.png

http://www.electrocycle.gr/sites/default/files/media-youtube/img2_0.jpg

Κάδοι ηλεκτρικών συσκευών

Container

Για να σας διευκολύνουμε να διαχωρίσετε τις μικρές από τις μεγάλες συσκευές, θεωρείστε ως μικροσυσκευή οποιοδήποτε είδος μπορείτε να το μεταφέρετε με τα χέρια σας. Το άνοιγμα του κάδου για τις μικροσυσκευές είναι 43 x45cm.

Μια προσπάθεια, όπως αυτή, με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την εξυγίανσή του από την αλόγιστη κατάχρηση των φυσικών πόρων, χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες. Η υιοθέτηση μιας θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς θα πρέπει να μας αγγίζει όλους.

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λοκρών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη χωροθέτηση των κάδων είναι αρμόδιο να δώσει κάθε πληροφορία για το πρόγραμμα ανακύκλωσης και την θέση των κάδων.

Για να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22330 80158 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αρχική

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ώρες που ο ναός μας θα είναι ανοιχτά για ατομική προσευχή. Από την Δευτέρα 04 Μάιου 2020 έως και το Σάββατο 16 Μάιου 2020 καθημερινά 9 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα . Μοναδική εξαίρεση την Κυριακή 10 Μάιου το πρωί ο ναός θα ανοίξει μία ώρα μετά την Ιερά θ. Λειτουργία έως και της 1 το μεσημέρι.

Παρακαλούμε οι πιστοί να προσέρχονται με τα προβλεπόμενα απο τον νόμο μέτρα ατομικής προστασίας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ

 
ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ "ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΙΣΑ ΨΕΜΑΤΑ" ΜΕ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΡΟΤΕΑΣ (τηλ. 210-381-0107)

Έλεγχοι για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα, έτους 2019

 

Έλεγχοι για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα, έτους 2019

Έχοντας ολοκληρώσει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το 2019 καθώς και τους εργαστηριακούς έλεγχους και μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών. Το επίσημο πρόγραμμα Δειγματοληψιών του ΥπΑΑΤ καθορίζει τον αριθμό και το είδος των δειγμάτων που ελέγχονται από κάθε ΔΑΟΚ και οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα και σε όλους τους χώρους πώλησης.

Συνοπτικά, την περσινή χρονιά ακολουθώντας το πρόγραμμα ελέγχων του ΥπΑΑΤ, λήφθηκαν 76 δείγματα : 40 δείγματα λαχανικών, 29 δείγματα φρούτων, 7 δείγματα ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών. Για μια ακόμα φορά επισημαίνουμε ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση κυκλοφορίας και στην ετικέτα δεν είναι σύννομη, έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία υπολειμμάτων στα παραγόμενα προϊόντα και στη συνέχεια την επιβολή κυρώσεων.

Αναλυτικά τα δείγματα που λήφθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πρόγραμμα Δειγματοληψιών 2019

Είδος  

Δείγματα

Αμπελόφυλλα

1

Μήλα

2

Φράουλες

1

Ρόδια

2

Βερίκοκα

2

Κεράσια

1

Κολοκύθια

3

Νεκταρίνια

3

Πιπεριές

2

Ντομάτες

7

Μελιτζάνες

2

Αγγούρια

5

Σταφύλια

4

Μαρούλι

3

Σπανάκι

1

Αχλάδια

4

Πορτοκάλια

5

Γκρειπ φρουτ

1

Λεμόνια

1

Μανταρίνια

3

Πράσο

1

 Κρεμμυδάκια

2

Πατάτες

3

Καρότα

2

Φασολάκια

3

Μπρόκολο

1

Λάχανο

1

Παντζάρια

1

Κουνουπίδι

1

Σέλινο

1

Ελιές βρώσιμες

1

Ελαιόλαδο

6

Σύνολο

76

 

Όπως κάθε χρόνο έγινε συστηματική προσπάθεια να ληφθούν δείγματα από όλους τους χώρους που οι καταναλωτές προμηθεύονται νωπά οπωροκηπευτικά και να διασφαλίζεται ότι καλύπτονται όλα τα σημεία συγκέντρωσης, διακίνησης και διάθεσης προϊόντων φυτικής προέλευσης. Δειγματοληψίες έγιναν κυρίως στις Λαϊκές αγορές του Νομού, στα Super markets και στα Οπωροπωλεία, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο διάγραμμα 1, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στη λήψη δειγμάτων. Επίσης, οι δειγματοληψίες επεκτείνονται και στα συσκευαστήρια του νομού για να διασφαλιστεί ο τομέας των εξαγωγών και να μην δυσφημίζονται τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού.

clip_image002.gif

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των δειγμάτων που αναλύθηκαν, το 49% βρέθηκαν χωρίς καθόλου υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ποσοστό εξαιρετικά ικανοποιητικό.   Επίσης, εξετάστηκε η συχνότητα εμφάνισης πολλαπλών υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή υπολείμματα περισσότερα της μιας δραστικής ουσίας, που όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν 27%. Αυτή την εποχή γίνονται σημαντικές εργαστηριακές έρευνες για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία της ύπαρξης περισσότερων της μίας δραστικής ουσίας σε υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs), στο ίδιο προϊόν. Η διαδικασία αυτή είναι επίπονη και χρονοβόρα καθώς διερευνά πολλούς παράγοντες. Υπογραμμίζουμε όμως ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εμφάνιση περισσότερων της μίας δραστικής ουσίας σε υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε ένα προϊόν δεν αποτελεί πιστοποίηση παράβασης όταν αυτά είναι κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs- Maximum Residue Levels)

clip_image004.gif

 

Πάντως φέτος παρατηρήθηκε μια αύξηση των προϊόντων που έφεραν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs), που αποτελεί την πιο επικίνδυνη κατηγορία προϊόντων για την ανθρώπινη υγεία. Τέτοιες περιπτώσεις βρέθηκαν τόσο σε σημεία διακίνησης στο νομό όσο και σε προϊόντα προέλευσης Αργολίδας που διακινήθηκαν σε Λαϊκές αγορές και super markets σε άλλες περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι παραγωγοί στην ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με τις εγκρίσεις και τις οδηγίες της ετικέτας τους. Η παραγωγή ασφαλών προϊόντων εκτός του ότι είναι ηθική υποχρέωση του παραγωγού επιβάλλεται από τη νομοθεσία με αυστηρότατα πρόστιμα στους παραβάτες.

clip_image006.gif

 

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Από τα δείγματα που λήφθηκαν από τη ΔΑΟΚ Αργολίδας βρέθηκε:

 • ένα (1) δείγμα νεκταρινιών προέλευσης Αργολίδας, που λήφθηκε από τη Λαϊκή Αγορά Άργους με υπολείμματα του εντομοκτόνου dimethoate που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην εν λόγω καλλιέργεια.
 • ένα (1) δείγμα από φασολάκια με λοβό προέλευσης Αργολίδας που λήφθηκε από τη Λαϊκή Αγορά Ερμιόνης και βρέθηκε με υπολείμματα του μυκητοκτόνου difenoconazole που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
 • ένα δείγμα μανταρίνια προέλευσης Αργολίδας που λήφθηκε από συσκευαστήριο του νομού και βρέθηκε με υπολείμματα του εντομοκτόνου imidacloprid η οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη καλλιέργεια.
 • ένα δείγμα γκρεϊπ φρουτ προέλευσης Χανίων που λήφθηκε από οπωροπωλείο Αργολίδας και βρέθηκε με υπολείμματα του μυκητοκτόνου pyraclostrobin που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ετικέτα του να χρησιμοποιείται στην εν λόγω καλλιέργεια
 • ένα (1) δείγμα κρεμμυδάκια προέλευσης Μεγάρων που λήφθηκε από super market της Αργολίδας, με υπολείμματα του εντομοκτόνου indoxacarb σε ανώτερα από μέγιστα επιτρεπτά όρια MRLs.
 • ένα δείγμα σέλινου προέλευσης Ευβοίας που λήφθηκε από οπωροπωλείο της Αργολίδας και βρέθηκε με υπολείμματα της δραστικής ουσίας του εντομοκτόνου chlorpyrifos ethyl σε συγκέντρωση ανώτερη των MRLs και των μυκητοκτόνων boscalid, pyraclostrobin και tebuconazole, οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη καλλιέργεια

Όπως αρχικά επισημάνθηκε, όλες οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας πραγματοποιούν τις δειγματοληψίες που έχουν προβλεφθεί για τον κάθε νομό ανεξάρτητα από την προέλευση των προϊόντων αυτών. Οπότε προϊόντα της Αργολίδας μπορούν να ελεγχθούν και στο νομό που διακινούνται. Έτσι :

 • ένα δείγμα μανταρινιών, προέλευσης Αργολίδας, λήφθηκε από τη ΔΑΟΚ Κοζάνης από την Λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας και βρέθηκε με υπολείμματα του εντομοκτόνου thiacloprid σε συγκεντρώσεις ανώτερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων (MRLs).
 • ένα δείγμα με ρόδια προέλευσης Αργολίδας, που λήφθηκε από τη ΔΑΟΚ Φθιώτιδας από οπωροπωλείο της περιοχής, βρέθηκε με υπολείμματα του μυκητοκτόνου boscalid σε συγκεντρώσεις ανώτερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων (MRLs )
 • ένα δείγμα με ρόδια λήφθηκε από τη ΔΑΟΚ Αρκαδίας από την Λαϊκή αγορά Μεγαλόπολης με υπολείμματα του γεωργικού φαρμάκου α) Boscalid σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και β) των δραστικών ουσιών imidacloprid και pyracloclostrobin οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια που ανιχνεύτηκαν
 • ένα δείγμα μανταρινιών, προέλευσης Αργολίδας, λήφθηκε από τη ΔΑΟΚ Άρτας από super market της περιοχής , με υπολείμματα της δραστικής ουσίας imidacloprid η οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Έτσι, σύμφωνα με τη νομοθεσία και το άρθρο 13 παρ.1 του ν.4036/2012(ΦΕΚ Α΄8) «Σε όποιον παράγει, εισάγει ή εξάγει φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης μεταποίησης που φέρουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs), όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και τα φυτικά προϊόντα δεσμεύονται. Οι προκαλούμενες δαπάνες βαρύνουν τον υπεύθυνο για την παράβαση. Επόμενη διάθεση στην αγορά παρτίδας φυτικών προϊόντων ιδίας προέλευσης επιτρέπεται μόνο εφόσον προηγηθεί έλεγχος υπολειμμάτων από την Αρμόδια Αρχή και διαπιστωθεί ότι τα υπολείμματα δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Αν διατεθούν προϊόντα στην αγορά πριν προηγηθεί επαναληπτικός έλεγχος υπολειμμάτων επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ».

Τέλος, το πρόγραμμα ελέγχων για το 2020 περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων το οποίο έχει κατανεμηθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα και όπως και τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος, οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε πάρα πολλά σημεία δειγματοληψίας. Η διατήρηση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας τόσο για τους διακινητές όσο και για τους παραγωγούς, γιατί διασφαλίζει την προέλευσή τους.  

Έτσι, οι καλλιεργητές θα πρέπει να τηρούν τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων, προκειμένου να παράγουν ασφαλή προϊόντα αλλά και να μη βρίσκονται σε δυσάρεστες καταστάσεις, όπως είναι η επιβολή Διοικητικών κυρώσεων (χρηματικά πρόστιμα) και επιβολή Ποινικών κυρώσεων.

Για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή :

α) Στη χρήση μόνο εγκεκριμένων, για την καλλιέργεια που το χρησιμοποιούν, φυτοφαρμάκων,

β) Να μην υπερβαίνουν τις συνιστώμενες δόσεις των γεωργικών φαρμάκων που αναγράφονται στις ετικέτες τους και οι επεμβάσεις να γίνονται την κατάλληλη στιγμή.

γ) Να μην συγκομίζουν τα προϊόντα τους σε χρονικό διάστημα μικρότερο από αυτό που αναγράφει η ετικέτα του χρησιμοποιούμενου φαρμάκου

δ) Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ώστε να μην ψεκάζεται και να επιμολύνεται και η συγκαλλιεργούμενη καλλιέργεια

ε) Να μην χρησιμοποιούν ως μέσο ψεκασμού τη τουρμπίνα σε συγκαλλιέργειες ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις

στ) Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί όταν επικρατούν δυνατοί άνεμοι

ζ) Να μην ψεκάζονται με τουρμπίνα οι δύο περιφερειακές σειρές μιας καλλιέργειας ώστε να προστατεύονται οι γειτονικές καλλιέργειες.

η) Να μην καλλιεργούν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους κηπευτικά στα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια φυτοφάρμακα.

θ) Να τηρούν αρχείο με τα τιμολόγια αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν, τα έντυπα καταγραφής τους και τις καταγραφές στο «βιβλίο αγρού».

ι) Να ζητούν και να φυλάσσουν για ενδεχόμενο έλεγχο το έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής από τα καταστήματα που προμηθεύονται τα γεωργικά φάρμακα.

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σωστή χρήση των ψεκαστικών στην περίπτωση συγκαλλιεργειών ειδικά όταν χρησιμοποιούνται τουρμπίνες. Έτσι, έχει διαπιστωθεί πολλές φορές να γίνεται ψεκασμός σε εσπεριδοειδή και το σκεύασμα να εντοπίζεται στις ελιές και κατά συνέπεια στο παραγόμενο ελαιόλαδο.

Οι έλεγχοι υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα έχουν στόχο την προστασία του καταναλωτή, γιατί η ανθρώπινη υγεία και η διασφάλισή της αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπον ο καθένας από την δική του πλευρά. Οι παραγωγοί οφείλουν να διαχειρίζονται με ορθολογικό τρόπο τα γεωργικά φάρμακα και να παράγουν ασφαλή προϊόντα για τον καταναλωτή και οι Υπηρεσίες να εφαρμόζουν συστηματικούς ελέγχους στα διακινούμενα προϊόντα.

                                        

                                             Με εντολή Περιφερειάρχη

                                           Παναγιώτη Νίκα

                                             Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                         

                                               Δημήτριος Δήμου

                                                                                               Γεωπόνος MSc

Στερεά Ελλάδα: Αυτές είναι οι ομάδες που παίρνουν την άνοδο για τη Γ΄Εθνική!Στερεά Ελλάδα: Αυτές είναι οι ομάδες που παίρνουν την άνοδο για τη Γ΄Εθνική!

Στερεά Ελλάδα: Αυτές είναι οι ομάδες που παίρνουν την άνοδο για τη Γ΄Εθνική!

Μετά την απόφαση της ΕΠΟ να βάλει τέλος στα ερασιτεχνικά πρωταθλήμα, γνωρίζουμε πλέον τις ομάδες της Στερέας Ελλάδας που θα αγωνίζονται από του χρόνου στην Γ΄Εθνική!

Η ΕΠΟ αποφάσισε να βάλει «λουκέτο» τόσο στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής , όσο και στα τοπικά πρωταθλήματα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Τι θα συμβεί με ανόδους και υποβιβασμούς.

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΠΟ, για όλες τις εθνικές και τοπικές ερασιτεχνικές κατηγορίες επικυρώνονται οι βαθμολογίες ως έχουν την ημερομηνία διακοπής των πρωταθλημάτων.

 

Μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη ο Οπούντιος Μαρτίνου στη Φθιώτιδα προβιβάζεται στην Γ Εθνική. Δίστομο στην Βοιωτία, Βελούχι από την Ευρυτανία, Ηρακλής Ψαχνών από την Εύβοια και Φωκικός από την Φωκίδα ανεβαίνουν στην τρίτη κατηγορία.

 
 

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.