Τετάρτη, 06 07 2022

Ενημέρωση για απουσία εισπράκτορα στο Δημοτικό Κατάστημα Μαρτίνου (4/8/2021)

Ενημέρωση για απουσία εισπράκτορα στο Δημοτικό Κατάστημα Μαρτίνου (4/8/2021)

 

Αταλάντη 2/8/2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 4/8/2021 δεν θα γίνεται πληρωμή δημοτικών τελών στο Δημοτικό Κατάστημα Μαρτίνου λόγω απουσίας του εισπράκτορα, καθώς  διεξάγεται δημοπρασία για την εμποροπανήγυρη Αταλάντης έτους 2021 στην έδρα του Δήμου.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

Θα θελαμε να σας ενημερώνουμε ότι οι παρακλήσεις θα ξεκινούν στις 8 το απόγευμα από σήμερα Δευτέρα 02/08.
Όσες και όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν στην γενική καθαριότητα του Ναού της Παναγίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 03/08 και ώρα 07:30
Ο στολισμός των εικόνων της Παναγίας θα γίνει και φέτος με την προσφορά όλων όσων επιθυμούν .
Θ.Λειτουργία στην Παναγία την Δευτέρα 9/8 (ιδιωτική) και την Τρίτη 10/08 (φιλόπτωχο) και ώρα 08:00

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

 
 

Θέμα:Διαύγεια

Αποστολέας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">George TsoulouhasΠροσθήκη στο βιβλίο διευθύνσεων
Παραλήπτης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Προσθήκη στο βιβλίο διευθύνσεων
Ημερομηνία Σήμερα 10:23
 
Φωτογραφία επαφής

Σώμα μηνύματος

 
                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 Από το αριθµ. 7-14/7/2021 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που 
περιλαµβάνει την αριθµ.7/78/2021 απόφασή του. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               
 Αθανάσιος Ζεκεντές Μάϊτα Γιαννοπούλου        
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1) Νικόλαος Ανεστάκος 1. Ιωάννης Κούρος         
 2) Μαρία Τζανακάκη 2. Αναστάσιος Θεοχάρης   
 
3) Μιχάλης Παπανικολάου 3. Γεώργιος Γουρνάς 
                                                
4) Ιωάννης Μπονόβας 4. Γιαννούλα Πάσσα 
                                                                              5) Χρήστος Καλλής 5. Μαρία ∆ουµάνη   
                                                                          6) Παναγιώτης Καπουκίνης 6. Βασίλειος ∆. Κυριαζής 
                                                                                                      7) Έλενα Κυριάκου 7.   
                                                                                          8) Αντώνης Καραµίντζιος  
                                                                                9) Παγώνα ∆άρα  
                                                                                                                          10) Κων/νος Ντέλιος  
                                                                                      11) Νικόλαος Σωτήρχου  
                                                                                12) Κων/νος Σούλιας               
                                                                                                     13) Ανδρέας Λουκάς  
                                                               14) Βασιλική Σίµου-Παλαιολόγου    
                                                               15) Κων/νος Μπακανδρίτσος  
                                                                                                                             16) Νικόλαος Λιόλιος  
                                                               17) ∆ηµήτριος Τσοχαντάρης            
                                                                                                                             18)19) ΒασίλειοςΘωµάς Καρατράντος Καρατράντος      
                                                                
                                                               20) Χρίστος Λυγδής 
                                                               
                                                               
Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων:
 
Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Α. Μαζιώτης, , 2. . ανέλης, 3.Α. Σανιδάς, 4. Χ. Βαποράκης, 
5. Ι. Ζούλης, 6.Ι. Λιάρτης, 7. Ι. Τσαβούρογλου, 8. Α. Κατσούλης,9.Α. Λάµπρου, 10. . Κυριαζής, 11. Γ. Ρουµπής, 12. Σ. Σαρηγιάννης, 13.Κ. Μάρκου, 14. Χ. Κυπραίος,     
 Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 14 Ιουλίου 2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 µ.µ. 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ.16212-9/7/2021 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε τη παρ.3 άρθρο 64 
Ν.3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 21 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από την κ. 
Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, και σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της 
δηµόσιας υγείας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα και µε την 18318/133-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δια περιφοράς, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των 
πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: 
 
Θέµα 8ο: Τέλη σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη του Μαρτίνου. 
 
 
Η Κα Πρόεδρος ερχόµενη στο Θέµα της ηµερησίας διάταξης περί Τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη του Μαρτίνου έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο Κο Αθανάσιο Ζεκεντέ ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις Διατάξεις: 
• Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
• Του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ. - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση. - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 
• Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
• Του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
 
Μετά την ψήφιση του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄/07.05.2020) στο άρθρο 96 ορίζονται τα εξής: 
«Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ» 1. Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β' 192) και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή ΔΕΥΑ είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ή της ΕΥΑΘ, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από 
τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως 
εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, 
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη. 2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει 
τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων. 
 
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα από το νόμο, 
 
Εισηγούμαστε 
Το κόστος κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων να μην επιβαρύνει τους καταναλωτές, προκειμένου ο Δήμος Λοκρών να μπορέσει να εντάξει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ τις ιδιωτικές συνδέσεις στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του την επιβολή των τέλους σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, για τη πόλη του Μαρτίνου να είναι το ίδιο με τις πόλεις της Αταλάντης και της Μαλεσίνας σύμφωνα με την 16/302/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
Η Ο.Ε. με την 22/230/2021 απόφαση της με ΑΔΑ: ΨΞ0ΙΩΛΤ-346 εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή των τέλους σύνδεσης 
µε το αποχετευτικό δίκτυο, για τη πόλη του Μαρτίνου να είναι το ίδιο µε τις πόλεις της Αταλάντης και της Μαλεσίνας 
σύµφωνα µε την 16/302/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α., την μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν. 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τη σχετική νοµολογία τα επιβαλλόµενα τέλη πρέπει να είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης και 
αφού έλαβε υπόψη του:  
• την 16/302/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
• την 22/230/2021 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΨΞ0ΙΩΛΤ-346 
• του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄/07.05.2020) 
• του Ν.3463/2006 , 
• του Ν.3852/2010, µετά από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά φαίνεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 
 
Λαµβανοµένου υπ' όψιν του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας και δεδοµένου ότι  
τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), 
  
ΕΨΗΦΙΣΑΝ: 21 
ΝΑΙ 16 
ΟΧΙ 5 
ΛΕΥΚΟ 0 
ΑΠΕΙΧΑΝ 0 
ΠΑΡΩΝ 0 
 
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Α) την επιβολή του τέλους σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο, για τη πόλη του Μαρτίνου να είναι το ίδιο µε τις 
πόλεις της Αταλάντης και της Μαλεσίνας σύµφωνα µε την 16/302/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου & την 
22/230/2021 απόφαση της Ο.Ε. µε Α∆Α: ΨΞ0ΙΩΛΤ-346 στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,  
Β) την µείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την 
κείµενη νοµοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή µέλη της οικογένειας τους είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 
µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν. 
Εξουσιοδοτεί το Κο ∆ήµαρχο για τις όποιες ενέργειες. 

ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ

 
 
Το Δ.Σ του Α.Σ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές ΚΩΤΣΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ,ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΜΑΛΕΡΔΟ ΙΩΑΝΝΗ,ΤΡΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΚΑΡΑΔΗΜΟ ΜΙΧΑΛΗ.Στην ομάδα μας επιστρέφουν ο ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΛΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
  Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑιΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

Έναρξη αιτήσεων για απαλλαγή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λοκρών (19/7/2021-3/8/2021)-Πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”

 

    Έως  3  Αυγούστου οι αιτήσεις για την απαλλαγή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λοκρών -

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΕΣΠΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λοκρών για άλλη μια χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που αφορά στην απαλλαγή των μητέρων από τη καταβολή τροφείων στις παρακάτω δομές:

Παιδικός Σταθμός Αταλάντης    Τηλ. :     22330 22490

Παιδικός Σταθμός Μαλεσίνας   Τηλ:       22330 52100

Παιδικός Σταθμός Λιβανατών   Τηλ:       22330 31680

Παιδικός Σταθμός Μαρτίνου     Τηλ:       22330 89822

Παιδικός Σταθμός Λάρυμνας     Τηλ:       22330 41000

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι υπάλληλοι – μόνιμοι και αορίστου χρόνου – των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί πρόσκληση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. που θα αφορά τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο ηλεκτρονικά, από τις  11.00  της 19.07.2021 έως 03.08.2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίδεται αυτόματα, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eetaa.gr/ ή στο paidikoi.eetaa.gr («Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).

Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TaxisNet), αποκλειστικά του αιτούντα παρόλα αυτά απαιτείται και η ύπαρξη κωδικών TaxisNet του συζύγου. Η χρήση του ίδιου κωδικού θα απαιτείται και για την πρόσβαση στις ειδικές εφαρμογές οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (υποβολή ένστασης, ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, κ.ά.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2020), η περίοδος επεξεργασίας των αιτήσεων θα διαρκέσει από 04.08.2021 έως 08.08.2021, τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 09.08.2021, η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από 10.08.2021 έως και 12.08.2021, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 13.08.2021.

Σημειώνεται ότι, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους (υπογραφή σύμβασης) στις δομές έως 10.09.2021.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες μητέρες να διαβάσουν προσεχτικά το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Ωφελούμενες Μητέρες, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών www.dimos-lokron. gov.gr και να υποβάλλουν την αίτηση τους για απαλλαγή τροφείων στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση  και υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 9:00 – 15:00 στο Γραφείο Παιδικής Προστασίας (Παιδικός Σταθμός Αταλάντης 22330 22490) και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη δράση


1. ΔελτίοΤύπου - Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών (.pdf)
2. Δελτίο Τύπου - Ηλεκτρονικές αιτήσεις για Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ (.pdf)
3. Οδηγίες συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης και δικαιολογητικά (.docx)
4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (.pdf)

ΔΕΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΡΙΒΑ

Δέκα ποιήματα της Δήμητρας Γρίβα

Δέκα ποιήματα της Δήμητρας Γρίβα

Φιλοξενούμενή μου στη στήλη "Στα βαθιά" είναι σήμερα η ποιήτρια Δήμητρα Γρίβα. Η καλεσμένη μου είναι εικαστικός, κάτοχος MBA και ιδιοκτήτρια μιας από τις πιο σπουδαίες εταιρίες επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων τσιμέντου στην Ελλάδα. Μαθήτευσε κοντά στους διάσημους ζωγράφους Παναγιώτη Μπελέτεκο και Κώστα Νιάρχο. Ασχολείται με τη δημιουργία πινάκων από ακρυλικό χρώμα, λάδι και άλλα υλικά συνδυασμένα με το τσιμέντο σε μασίφ καμβά από μπετόν. Τα έργα της εκτός από την Ελλάδα, προωθούνται με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Συνοδεύει τους πίνακές της με ποιήματά της. Έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή που τιτλοφορείται «Άσπρες Μαύρες Καλημέρες».Η ποίησή της είναι λυρική, εξομολογητική, υπαρξιακή. Ο λόγος της είναι μεστός, αρμονικός, ζωντανός, αισθαντικός. Κυλά πολύ φυσικά και διακρίνεται για το αίσθημα οικειότητας που δημιουργεί στον αναγνώστη. Εκφράζεται συχνά στο πρώτο ενικό κι απευθύνεται σ' ένα άτομο συγκεκριμένα, δημιουργώντας κλίμα ενός άτυπου διαλόγου. Εμπνέεται από τις σχέσεις, τον έρωτα, τη συνομιλία με τον βαθύτερο εαυτό, τα όνειρα. Θα σας παρουσιάσω δέκα ξεχωριστά της ποιήματα και δέκα πανέμορφους πίνακες!

Αγγίζει αθόρυβα χωρίς να το καταλαβαίνει.
Μόνο μια μικρή αίσθηση στο δέρμα
σαν αεράκι καλοκαιριού, μα το νιώθεις και πάλι.
Γράφω κάθε μου λέξη κάθε στιγμή απλά για να θυμάμαι αυτό το άγγιγμα στα ξεχασμένα
στενά του μυαλού μου που θυμούνται πόσο πολύ σε ψάχνω στις σκέψεις, μα δεν στο λέω.
Απλά το κρύβω.
Κι ας μην καταλαβαίνεις.
Σαν άρωμα που πλανάται στο αέρα θα σου φυσάω για να μ' ακούς, απλά, γράφοντας.
Κρυφά, απωθημένα και αναμνήσεις που γυρίζουν στο μυαλό μου κάθε φορά που κοιτάζω
τα μάτια σου.   


Έκανα χώρο στα σωθικά μου για να περάσεις.
Κράτησα μια μικρή λεπτή γραμμή ίσα ίσα να σε κοιτάζω.
Ήταν τόσο ξαφνικό όλο αυτό λες και μας έλουσαν τα αστέρια με ροδοπέταλα.
Δεν άναψα το φως.
Περίμενα.
Περιμένω, απλά σου μιλώ.
Ξυπνάω τις αισθήσεις σου
και εσύ τις δικές μου.
Το είχα ξεχάσει όλο αυτό.
Και όσο θα με πλησιάζεις θα σου
δίνω αυτό που θες, κι ας μην το ζητάς.
Θα κοιτάζω τα μάτια σου στη σιωπή, θα ακούω κάθε σου χτύπο χωρίς να μιλάω, απλά θα
νιώθω την ανάσα σου πάνω μου αυτή τη διαφορετική που σε κάνει να πιστεύεις ότι
υπάρχει η ευχή σου ακόμα και πραγματοποιείται.

Έμαθα να διαβάζω στη σιωπή,
βλέπεις δεν είχαμε λάμπα τότε.
Κοιτούσα τα μάτια σου και εσύ
μου τραγουδούσες ψιθυριστά.
Μου άρεσε τόσο πολύ που μιλούσαμε χωρίς λέξεις, ήταν σαν όνειρο που απλά περιμέναμε
και οι δύο αυτό το πρωινό ίσως και κάποιο άλλο.
Δεν ανησυχώ κάνε εσύ τα υπόλοιπα και εγώ θα είμαι εδώ κι αν δεν το πιστεύεις να με
κοιτάς στα μάτια και να μου μιλάς, σ’ ακούω να ξέρεις.
Κι αν δεν σου μιλώ πολλές φορές ίσως σε νιώθω περισσότερο, ίσως φοβάμαι, μπορεί να
είμαι και δειλή.
Ξέρω όμως ότι μπορώ να σπάσω τα δεσμά.
Κι αν δεν τα καταφέρω να ξέρεις σε θέλω κι αν με θες και εσύ άναψε την λάμπα και μείνε
έως το πρωί ώσπου να ξημερώσει ώσπου να σε συναντήσω.
Θα κρατώ κάτι για σένα ένα ζευγάρι κλειδιά φύλαξέ τα
ένα για μένα και ένα σένα.
Και μετά κλείσε τα μάτια σου και ανάπνευσε, ανάπνευσε μωρό μου και εγώ θα είμαι εδώ.

Νύχτωσε.
Έλα να κεντήσουμε μαζί τα όνειρα.
Κι αν τελειώσουν οι κλωστές έχω στο ντουλάπι πάνω-πάνω εκεί ψηλά, στις είχα φυλάξει
από χρόνια.
Έλα να κεντήσουμε τις χαρές και τις λύπες που θα 'ρθουν.
Μην διστάσεις.
Μαζί κάτω απ' τη λάμπα θα πλέκουμε ζακετάκια για τους χειμώνες που θα ζήσουμε.
Κι αν δεν ξέρεις, μαζί και πάλι.
Θα σε μάθω βελονιά- βελονιά και εσύ να θα μου χαρίζεις υπομονή και πάθη.
Και έτσι θα περνούν οι μήνες, τα χρόνια υφαίνοντας στιγμές και όνειρα μόνο
για μας, μόνο για πάντα.


Κι η θάλασσα μιλάει στη σιωπή
να την ακούς.
Κι όταν ο ήλιος πέφτει να θυμάσαι τις στιγμές που κολυμπούσες
στα κύματα μονάχος σου κι ας μην έβλεπες στεριά.
Φωνάζει από μόνη της.
Έχει μια κρυφή ηχώ που μπαίνει
μέσα σου συγκινεί, σου ψιθυρίζει.
Να την ακούς.
Κι όταν τα κύματα ηρεμούν να
κάθεσαι να την κοιτάζεις με μια
λησμονιά μ' ένα βλέμμα απορίας.
Και να σκέφτεσαι κάθε στιγμή
το άγνωστο μέχρι να πιάσεις λιμάνι.


Μύρωσα τους δρόμους και σ' άφησα να πατήσεις χωρίς πολλά πολλά.
Ίσα ίσα ένα ζευγάρι κάλτσες να ζεσταίνεις την ψυχή σου μ' αναμνήσεις και όνειρα.
Να 'ξερες πόση κρυμμένη αγάπη έχω σαν απόθεμα!
Όχι, δεν την ξόδεψα ακόμα ούτε θα την ξοδέψω. Γραμμή γραμμή θα σου δίνω αίμα απ' τις
φλέβες μου και εσύ θα ακολουθείς μ' ένα ρυθμό γυμνός και θα μυρίζεις το μύρο σαν μια
αφορμή για ηδονή και έρωτα.


Γέμισαν τα στόματα αμαρτίες.
Τυφλές αυταπάτες που έμοιαζαν με σύννεφα έτοιμα να βρέξουν κίβδηλες ελπίδες σε μια
κόλαση που ζούμε χρόνια τώρα.
Και ήρθες εσύ.
Φαντάσου ήρθες και δεν σε περίμενα.
Από μακριά με μια λάμψη στα μάτια λες και φορούσες φωτοστέφανο.
Δεν ήσουν Άγιος.
Αλλά ήσουν εσύ για μένα ένα σώμα μια ψυχή και έφερες τα πάνω κάτω.
Σε κοιτούσα λες και ζούσα όνειρο.
Κατέβασα εγωισμούς και τείχη και άρχισα να ζω ότι ονειρεύτηκα χωρίς πρέπει χωρίς μη.
Κι οι αμαρτωλοί μας κοιτούσαν και εγώ περίμενα στη γωνία μοιράζοντας γαρδένιες
γιορτάζοντας τη λύτρωση σε ένα παράδεισο που χτίζουμε μαζί.


Γέμισε η καρδιά καρφώματα, βογκητά, λέξεις, σκέψεις και το μαχαίρι ήταν το τελικό
χτύπημα.
Κι εγώ ήμουν εκεί κι ας μην με έβλεπες.
Μία αγκαλιά σαν σκιά σε τύλιγε κάθε φορά που πονούσες.
Ξέρω πότε πονάς.
Κι ας μη στο λέω.
Κι όσα μαχαίρια σου φυτέψουν θα στα πετάξω όλα με όλη μου τη δύναμη έτοιμη να
εκραγεί.
Κ' από σκιά θα πάρω μορφή θα σου χαμογελάσω και θα σου πω απλά σ’ αγαπώ χαρίζοντάς σου
τα χρόνια μου.

Ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο. Εκεί που η ηρεμία φωνάζει και η ψυχή γαληνεύει.
Εκεί γυρίζω το χρόνο και τραβάω κουπί με μια δύναμη αρματωμένη με ελπίδες και δώρα
χαρμόσυνα, λες και έχουμε γιορτή.

Πάει και αυτή η μέρα.
Κι όσα είχα φυλαγμένα στα έκανα στίχους.
Απ’ αυτούς τους χαρούμενους που βγάζουν φλόγες σ’ αυτούς που ξέρουν να διαβάζουν.
Μετράω τις ώρες και οι αναστεναγμοί φωνάζουν το όνομά σου.
Μην τους κλειδώνεις, μίλα μου.
Πάρε ανάσα, θυσίασε χρόνο
και χτίζε στιγμές απ’ αυτές τις ωραίες τις δικές μας.
Που νομίζαμε κάποτε ότι τις ζούσαμε αλλά τελικά ήταν απλές κραυγές για λίγο, ίσα ίσα να
ζούμε με μια χαρά στα χείλη.
Σε περιμένω.
Κράτα μόνο έναν αναστεναγμό, τον καλύτερο και χάρισέ τον μου λεπτό προς λεπτό την ώρα
που θα κοιτάζω τα μάτια σου. 

Βιογραφικό σημείωμα

Η Δήμητρα Γρίβα, εκτός από κάτοχος MBA και ιδιοκτήτρια μίας εκ των σημαντικότερων εταιριών επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων τσιμέντου στην Ελλάδα αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο της στην τέχνη της, εισάγοντας στο ρωσικό κοινό τα τελευταία χρόνια, έναν μοναδικό τρόπο έκφρασης στα ζωγραφικά της έργα με βάση το τσιμέντο. Ξεκίνησε αυτοδίδακτη από τότε που ήταν παιδί και διετέλεσε μια μαθητεία με τους διάσημους Έλληνες ζωγράφους Παναγιώτη Μπελέτεκο και Κώστα Νιάρχο. Εξαιτίας της οικογενειακής επιχείρησης, από μικρό παιδί είχε μια ιδιαίτερη επαφή και γνώση του υλικού του μπετόν. Μεγαλώνοντας, οι καλλιτεχνικές της ανησυχίες εκφράστηκαν μέσω αυτού του υλικού και πλέον παρουσιάζει κάτι μοναδικό και πρωτοποριακό στα καλλιτεχνικά δρώμενα παγκοσμίως, πίνακες από ακρυλικό χρώμα, λάδι και άλλα υλικά συνδυασμένα με το τσιμέντο σε μασίφ καμβά από μπετόν. Κάθε πίνακάς της συνοδεύεται και από ένα ποίημα που τον χαρακτηρίζει. Πολλά από τα ποιήματα έργων της βρίσκονται στην πρώτη της ποιητική συλλογή «Άσπρες Μαύρες Καλημέρες».

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟ

ο
 
"Ηλιού του προφήτη" την Τρίτη 20 Ιουλίου και η ενορία μας θα λειτουργήσει στο εξωκλήσι μας την Δευτέρα 19 Ιουλίου (παραμονή) και ώρα 7 το απόγευμα εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και Τρίτη 20 Ιουλίου στις  7 το πρωί Όρθρος και θεία λειτουργία μετ' αρτοκλασίας. 
Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.
Βοήθειά μας....

Φιλιώ Πυργάκη

 

 

Πέθανε σέ ηλικία 82 ετών η πιο σημαντική εκπρόσωπος του δημοτικού τραγουδιού Φιλιώ Πυργάκη.

ΠΑΛ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

 

Όμορφες φωτογραφίες με φεγγάρι απο το παλιό Δημοτικό σχολείο.
 
*Ακόμη περιμένουμε βέβαια να ολοκληρωθεί το έργο αποκατάστασης/διατήρησης το οποίο είχε επιδοτηθεί  προ πολλών ετών μιας και το κτίριο έχει κριθεί διατηρητέο…

 

Αντικατάσταση έντυπων λογαριασμών με ηλεκτρονικούς-Αίτηση για την ηλεκτρονική παραλαβή ειδοποιήσεων

 

Αντικατάσταση έντυπων λογαριασμών με ηλεκτρονικούς-Αίτηση για την ηλεκτρονική παραλαβή ειδοποιήσεων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                       Αταλάντη 6/7/2021                                                     
Τμήμα Εσόδων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Λοκρών στο πλαίσιο υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, της μείωσης στην κατανάλωση χαρτιού, της μείωσης των καθυστερήσεων παράδοσης των έντυπων λογαριασμών και της εναρμόνισης των υπηρεσιών του με τις απαιτήσεις της εποχής μας, ξεκινά τη διαδικασία αντικατάστασης των έντυπων λογαριασμών με ηλεκτρονικούς.

Σε πρώτη φάση οι λογαριασμοί ύδρευσης και σταδιακά όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν χρεώσεις για διάφορα τέλη θα στέλνονται στους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον το επιλέξουν.

Καλούμε τους υπόχρεους τελών ύδρευσης που επιθυμούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις ειδοποιήσεις οφειλών να συμπληρώσουν, όσον το δυνατόν συντομότερα, την παρακάτω φόρμα με τα ζητούμενα στοιχεία και να μας την αποστείλουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εναλλακτικά στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Λοκρών – Τμήμα Εσόδων, Πλατεία Δημαρχείου 1, 35200 Αταλάντη ή αυτοπροσώπως. Το αρχείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου στο σύνδεσμο https://dimos-lokron.gov.gr/cat-eggrafo/engrafa-dikeologitika/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

Α.Δ.Τ.

 

Α.Φ.Μ.

 

Δ.Ο.Υ

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Τ.Κ.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

e-mail

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

 

Από το 2022 όσοι καταναλωτές επιλέξουν τη συνέχιση αποστολής έντυπου λογαριασμού θα επιβαρύνονται με τα έξοδα αποστολής για κάθε λογαριασμό, τα οποία υπολογίζονται σε ένα ευρώ (1,00€).

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα και επιστρέφοντας την αποδέχεστε την ηλεκτρονική αποστολή των ειδοποιητηρίων των λογαριασμών σας.

Ο/Η Αιτ………. (υπογραφή μόνο σε ταχυδρομική ή αυτοπρόσωπη απάντηση)

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.